مبانی فقهی و حقوقی اجرت‌المثل خانه‌داری و بررسی وظایف شرعی زوجه در فقه

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران

چکیده

حکومت اخلاق در خانواده اصلی بنیادین است و محوری‌ترین موضوع نهاد خانواده را تشکیل می‌ دهد. خدمت همسر یا مادر، انگیزه‌ای جز مهربانی و فداکاری ندارد و صحبت از حق‌ الزحمه درباره این تکالیف اخلاقی نارواست، ولی اگر بخواهم از جنبه حقوقی به بحث بپردازیم با سؤالاتی مواجه خواهم شد که این تحقیق در صدد پاسخ به آن است: مبانی فقه و حقوقی مطالبه اجرت‌ المثل ایام ‌زوجیت چیست؟ ابهام‌ها و اجمال‌های موجود در قوانین و مقررات ایران در رابطه با شرایط تعلق اجرت‌ المثل چیست؟ در رابطه با اجرت ‌المثل ابهاماتی مانند: انجام چه کارهایی شرعاً وظیفه زن است؟ اصل اولی در مورد قصد تبرع چیست؟ منظور از تخلف از وظایف همسرداری که مانع مطالبه حق‏ الزحمه است چه است مطرح است. مبنای فقه اجرت‌ المثل ایام زوجیت، قاعده احترام مال و عمل مسلم است. همچنین ماده336 قانون مدنی و تبصره آن، بند الف تبصره6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق(مصوب 1371) و ماده29 قانون حمایت خانواده(مصوب1391) مبانی حقوقی این نهاد مالی است. بررسی‌ها در رابطه با وظایف زوجیت نشان می ‌دهد اکثر فقها زن را موظف به تمکین خاص دانسته ‌اند. همچنین در مورد کارهای زن در خانه توسل به اصل عدم تبرع دارای اشکالاتی است که استناد به این اصل را با مشکل روبه ‌رو می‌ نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential and Legal Principle of the Remuneration of Housekeeping and the Analysis of the Religious Duties of Spouse

نویسندگان [English]

  • kobra poorabdollah 1
  • fateme sorkhhesary 2
2 student
چکیده [English]

Dominence of ethics in the family is a fundamental principle which constitutes the  most pivotal issue of the family institution. Serving the wife or mother has no other motive than love and sacrifice and talking about the wages concerning these moral obligations is unfair; but if we want to discuss it from a legal point of view we will be faced with questions that this study attempts to answer. The basic questions in this article are: what is the jurisprudential and legal principle of demand for remuneration during the days of wedlock? What are the existing ambiguities and indifferations in the laws and regulations of Iran in relation to the accrued terms of remuneration? In remuneration there are ambiguities that are raised such as: What duties is the wife legally responsible for? What is the original principle concerning the intention of donation or giving property? How does the violation of the duties of taking care of the spouse that prevent the demand of an allowance mean? The findings of the present research show that the jurisprudential principle of remuneration during the days of wedlock,is a matter of   respect for property and action of a muslim. Also Article 336 of the Civil Code and its clause, paragraph A of Clause 6 of the modified version of devorce regulation (adopted in 1371) and Article 29 of the Family Protection Act (enacted in 1391) are the legal principle of the financial institution. Also the majority of jurists consider the wife to be obliged to fullfil certain duties. About the wife’s duties in the home, we cannot refer to the legal norm of giving property without concideration because we might face some other problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • remuneration
  • gift
  • vindication
  • wife’s duties
  • donation/ giving property