حق و منسب بودن حضانت و آثار حقوقی آن

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران

چکیده

حضانت از موضوعات اصلی در فقه خانواده است و به دلیل رویکرد آن به مصالح فرزندان به عنوان نسل آینده از اهمیت بسیاری برخوردار است.
مسأله پژوهشی مقاله حاضر این است که حضانت اقتضا دارد  هم حق باشد و هم  تکلیف. در حالی که حق ماهیتی غیر از  تکلیف دارد. در این پژوهش، با توجه به ادله حضانت ثابت شده است که حضانت از مقوله حق به معنی «منسب» است، نه حق به معنی سلطه بر مال؛ از قبیل امتیاز و شایستگی والدین برای رسیدگی به امور فرزند است. با توجه به صلاحیت‏های انحصاری والدین، شارع  هم حق حضانت را به ایشان سپرده و هم اجازه اهمال را به ایشان نداده است و این‏ها نتیجه منسب بودن حضانت(حقی که قابل اسقاط و واگذاری نیست) می‏باشد. در این تحقیق، آثار متفاوت این معنا در مشروعیت عقود مرتبط با حضانت، مسؤولیت پدر برای هزینه‏های حضانت و امکان افزایش مدت حضانت مورد بررسی قرار می‏گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Legal Effects of Custody as a Right

نویسنده [English]

  • Kobra Pourabdollah
چکیده [English]

Custody is one of the main issue in family jurisprudence and its approach to children's interest as a future generation, is of vital importance, which  have not been fully considered  in custody  law.
Whether custody is a right or a duty still some ambiguities and controversies exist, which needs further clarification. It is worthy to note that each one has its legal consequences. While seeking help from legal sources and theological principle of custody as a right or duty the writer tries to make an effort to clarify the ambiguities which still remain. The guardianship  maintenance, shifting responsibility and the extension of child custody period after the age of puberty are some unresolved question which are necessary to be clarified as there is no legal justification for them.
Indisputably all these factors have different financial and non financial legal effects. Assuming custody as a right or duty to parents, the legitimacy of custody contract, father's responsibility for guardianship maintenance and possibility of extension of custodial period are studied in this paper.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • custody
  • Rights
  • Duty
  • qualification
  • Guardianship
  • Family