دوره و شماره: دوره 26، شماره 74، اردیبهشت 1400 
توجیه فقهی طلاق پس از نکاح تحلیل

صفحه 271-251

10.30497/flj.2021.240760.1654

زینب روحانی شهرکی؛ یوسف علوی وثوقی؛ محمدعلی راغبی