تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین دربارة نفقه در حقوق اتحادیة اروپا، پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و حقوق ایران

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه گیلان. گیلان. ایران

چکیده

حمایت از منافع مشروع اشخاص خصوصی و ایجاد ثبات و قابلیت پیش‌بینی در روابط برون‌مرزی مستلزم توجه توأمان به قواعد تعارض دادگاه‌ها و قواعد تعارض قوانین است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که قاعده‌های صلاحیت در موضوع نفقه، اعم از تعیین دادگاه صالح یا قانون حاکم، می‌بایست بر ارتباط و تعلق دعوی نسبت‌به کشور معین مبتنی باشد. این قاعده‌ها در پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و مصوبة 2009 اتحادیة اروپا دربارة دادگاه صالح و قانون حاکم در موضوع نفقه به‌سوی محل سکونت عادی طلبکار گرایش یافته است. همچنین در پرتو گسترش حاکمیت اراده، طرفین دعوی انفاق اجازه یافته‌اند تا به‌طور محدود به انتخاب دادگاه صالح و قانون حاکم بپردازند. به‌علاوه اهتمام دولت‌ها به تضمین حق دادرسی منصفانه باعث شده است تا یک دادگاه بتواند علی‌رغم فقدان صلاحیت، به‌طور استثنایی به دعوی مطروحه رسیدگی نماید. در حقوق ایران، قواعد تعارض دادگاه‌ها با ارجاع به محل اقامت خواهان به‌عنوان ضابطة نهایی، فاصلة چندانی با اسناد بین‌المللی ندارد. ولی در تعارض قوانین، اتکای حقوق ایران به تابعیت زوج یا تابعیت ابوین، تفاوت‌های قابل‌توجهی با پروتکل لاهه و مصوبة اتحادیة اروپا ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Conflict of courts and conflict of laws on alimony in EU laws, Protocol 2007 of Hague Convention and Iranian Law

نویسنده [English]

  • Reza Maghsoudi
Associate Professor, Department of Private law, University of Guilan, Guilan, Iran
چکیده [English]

Protecting of individual legitimate interests and establishing stability and predictability in exogenous relationships requires the simultaneous consideration to the rules of courts conflict and also laws conflict. The findings of this paper show that the competency rules including the determination of the competent court or the ruling law should be based on communication and lawsuit belonging to a given country in the matter of alimony. These rules about the competent court and the ruling law have been directed towards the creditor's habitual residence in the 2007 Hague Protocol and the 2009 European Union Regulation. Also, two parties of claim have been limitedly permitted to choose the competent court and the ruling law in the light of the expansion of the rule of will. In addition, the interests of the governments in ensuring of the right to a fair trial have been caused the court deal with a lawsuit exceptionally in spite of the lack of competency. In Iranian law, the rules of the conflict of the courts with reference to the plaintiff's domicile as final rule are not far from international document. But in conflict of laws on reliance to Iranian laws, the citizenship of husband or parent has created considerable differences with The Hague Protocol and the European Union.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alimony
  • Competent court
  • Ruling law
  • Emergency competence
  • The rule of will
ـ ابراهیمی، سید نصراله (1391). «صلاحیت دادگاه‌ها و تعیین آن در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران». مجموعه مقالات ارج‌نامة دکتر الماسی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
ـ الماسی، نجادعلی (1384). حقوق بین‌الملل خصوصی. تهران: نشر میزان. چاپ سوم.
ـ ـــــــــــــــــــ (1369). «شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی در فرانسه، انگلیس و آمریکا»، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. 25 ( 1161)، صص 79 ـ 101.
ـ سلجوقی، محمود (1385). حقوق بین‌الملل خصوصی. ج 2، تهران: انتشارات میزان.
ـ فدوی، سلیمان (1385). تعارض قوانین در حقوق ایران با تأکید بر احوال شخصیه. تهران: انتشارات طرح نوین اندیشه. چاپ سوم.
ـ صفایی، سیدحسین (1388). مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی. تهران: نشر میزان. چاپ دوم.
ـ مقصودی، رضا (1397). «صلاحیت اضطراری در بین‌الملل خصوصی»، مجلة تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی. 21 (83). صص 35 ـ 61.
Bogdan George, Roxana Mărculescu, Filip Radu- Daniel (2016) Dilemmas in applying Council Regulation No 4/2009 -safeguarding the creditors’ rights- Themis Competition, International Judicial Cooperation in Civil Matters– European Family Law.
Council Regulation (EC) No 4/2009 of 18 December 2008 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations, Available at: http://eurlex.europa. eu/legalcontent/ EN/TXT/PDF/? Uri =CELEX:32009R0004&from=en (Last visited 1/5/2016).
Cross-border divorce and maintenance, https://www.era- comm.eu/ EU_Civil_Justice_Training_Modules/kiosk/courses/Family_Law_Module_1_EN/Module%203/kiosk/dokuments/Thematical_unit_3.pdf.
Douga Alexandra & Vassiliki Koumpli (2013) Cross-border maintenance obligations in Europe: the EU Maintenance Regulation, IIIrd Balkan Meeting on Maintenance Law, which was held in Istanbul (Koç University Law School), hiifl.gr/wp-content/uploads/ DOUGKA. PDF.
EU Publications, Judicial cooperation in civil matters in the European Union (2014) a Guide for legal practitioners, Available at: E-justice.europa.eu, Last visited 1/7/2016.
Jacobs Francis (2007) Citizenship of the European Union—A Legal Analysis, European Law Journal, Vol. 13, No. 5, September, pp. 591–610.Lupsan, Gabriella (2014) Guide on international private law in family matters: Dissolution of marriage Parental responsibility Maintenance obligation Civil order of protection Matrimonial property regime, Magic Print, Available at: http://old.just.ro/ LinkClick.aspx? Fileticket =RVfnL2FD%2FzU% 3D&tabid=2980, Last visited 1/8/2016.
Manko, Rafal (2013) Habitual residence as connecting factor in EU civil justice measures, https://www.europarl. europa.eu/ RegData/ etudes/ ATAG/2013/130427/LDM_BRI(2013)130427_REV1_EN.pdf , Last visited 10/26/2021
Nagy, Csongor István(2012)What Functions May Party Autonomy Have in International Family and Succession Law? An EU Perspective, Nederland’s International Privaatrecht (NIPR), Vol. 30, No. 4, pp. 576-586.
Natov, Nicolay (2012) Applicable law in matters relating to maintenance obligation, the 2007 protocol, Available at: http://www.ejtn.eu/PageFiles/6333/Natov_Hague_Protocol_2007.pdf, pp.1-14.
Niishitani, Yuko (2014) Global citizens and family relations, Erasmus Law Review, Vol. 7, No. 3, 2014, pp.134 -146.
Nwapi, Chilenye(2014)Jurisdiction by necessity and the regulation of the transnational corporate actor, Utrecht Journal of International and European Law, Vol. 30, No. 78, pp. 24-43.
Redfield Stephanie (2014) Searching for Justice: The use of forum necessitates, Georgetown of International Law, Vol.45, pp.893 – 928.
Scherpe Jens, European Family Law: the Impact of Institutions and Organisations of European Family Law, Volume 1,2016, Edward Elgar Publications.
Ubertazzi, Benedetta (2011) Intellectual Property Rights and Exclusive (Subject Matter) Jurisdiction: Between Private and Public International Law, Marquette Intellectual Property Law Review, Volume 15, Issue 2, pp. 359 – 446.
Wautelet, Patrick (2015) Party autonomy in international family relationships: a research agenda, Available at: http://papers.ssrn.com /sol3/papers.cfm?abstract_id=2589980, Last visited 1/8/2016.
Request for a preliminary ruling from the Corte suprema di cassazione, 2015, Reference for a preliminary ruling — Judicial cooperation in civil and commercial matters — Jurisdiction in matters relating to maintenance obligations — Regulation (EC) No 4/2009 — Article 3(c) and (d) — Matter relating to maintenance in respect of minor children concurrent with the parents’ separation proceedings, brought in a Member State other than that in which the children are habitually resident, Case C-184/14.