مسئولیت کیفری جنایات ضمن روابط زناشویی و نقش رضایت زوجه در رفع آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

10.30497/flj.2024.245511.1964

سید علی اصغر یعقوبی؛ عاطفه عباسی کلیمانی


بازخوانش اعتبار و تضمین شرط عدم ازدواج مجدد در فقه، حقوق و روانشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

10.30497/flj.2024.244922.1933

مهدی ملائی


مصداق شناسی خشونت جنسی علیه زوجه از منظر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.30497/flj.2024.242812.1780

زهرا السادات نجم آبادی؛ کبری پورعبدالله؛ سیده مائده تقوی؛ ریحانه جهانی


بررسی اطلاق و تقییدحکم نکاح در آیات و روایات مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.30497/flj.2024.245684.1980

زهرا لامع؛ امیر رضا دهقانی نیا