کلیدواژه‌ها = مهریه
بازخوانی ادله فقهی حق امتناع زوجه

دوره 22، شماره 67، دی 1396، صفحه 127-142

10.30497/flj.2017.67475

اعظم غیاثی ثانی


بررسی فقهی و راهکارهای کاهش مهریه

دوره 18، شماره 58، شهریور 1392، صفحه 157-186

10.30497/flj.2013.40821

سید محمد جواد وزیری فرد؛ فاطمه فلاح تفتی


تغییر جنسیت و آثار فقهی ـ حقوقی آن بر روابط زوجین

دوره 17، شماره 56، فروردین 1391، صفحه 21-47

10.30497/flj.2012.39425

علی رضا فصیحی زاده؛ سعید صناعی


حق حبس در نظام حقوقی خانواده در اسلام

دوره 16، شماره 54، شهریور 1390، صفحه 5-27

10.30497/flj.2011.39745

فائزه عظیم زاده اردبیلی


افزایش مهریه در نظام حقوقی ایران

دوره 16، شماره 54، شهریور 1390، صفحه 77-98

10.30497/flj.2011.39749

فریده شکری