دوره و شماره: دوره 28، شماره 79، مهر 1402 
تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوجه

صفحه 53-81

10.30497/flj.2021.240579.1642

فرزانه شفیع زاده؛ کبری پورعبدالله؛ مریم السادات محقق داماد