نهاد خانواده در پرتو اصالت اجتماع

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری رشتة فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.

چکیده

در نگرش به نهاد اصیل خانواده، سه نظریة اصالت فرد، اصالت اجتماع و اصالت فرد و اجتماع وجود دارد. در دیدگاه اصالت فرد، احکام، تکالیف و حقوق زوجین، والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر مورد مطالعه قرار گرفته و ماهیت جمعی خانواده مغفول واقع شده است. در دیدگاه اصالت اجتماع، خانواده بما هو خانواده، موضوع مطالعه قرار می‌گیرد و اعضا به‌طور مستقل مورد بحث نیستند. هدف اصلی این نگرش حفظ نهاد خانواده از گزند خودخواهی‌ها به بهای کاستی از آزادی‌های فردی است. در رویکرد اصالت فرد و اجتماع، بُعد فردی و اجتماعی خانواده توأمان حائز اهمیت است و علاوه بر اهمیت اعضا، ماهیت جمعی آن نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این دیدگاه، آثاری همچون حیات مستقل از حیات فردی، قواعد و سنت‌های مستقل و استقلال عمل افراد بر خانواده مترتب می‌شود. با مراجعه به کتب و قوانین مربوط به خانواده درمی‌یابیم که تا کنون نگرش تک‌جانبی حاکم بوده است؛ لیکن این نگرش آثار سوئی همچون تسریع از بین‌ رفتن استقلال خانواده‌ها در تمدن جدید، کاهش جمعیت، ادغام نقش‌های خانواده در اجتماع، برداشته ‌شدن مرز خانه و جامعه و تجزیة خانواده را در پی دارد. در آثار حقوق‌دانان متأخر، سازمانی بودن خانواده طرفدار پیدا کرده و با کم‌رنگ‌ شدن تئوری فردگرایی، بیشتر تئوری‌ها معطوف به مصلحت خانواده شده است که در آن نقش‌های زوجیتی و والدینی محو در یک کل منسجم می‌شود. پژوهش حاضر با روش تحلیلی‌ـ‌توصیفی و جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای، مترصد بررسی حقوقی نهاد خانواده در پرتو اصالت اجتماع است. نتیجة این رویکرد نوین در مطالعات حقوقی، تحول حقوق خانواده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Family Institution in the Light of Community Authenticity

نویسندگان [English]

 • abolghasem naghibi 1
 • معصومه Shahriari 2
1 Full Professor of Shahid Motahari University, Department of Jurisprudence and Law, Tehran, Iran
2 PhD student in Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Imam Sadiq University (AS), Department of Jurisprudence and Islamic Law, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the attitude towards the original institution of the family, there are three theories: individual authenticity, community authenticity and individual and community authenticity. In the perspective of the individual authenticity, the rulings, duties and rights of spouses, parents and children to each other are studied and the collective nature of the family is neglected; In the perspective of community authenticity, the family is studied as the subject and the members are not discussed independently. The main goal of this attitude is to protect the family institution from the sting of selfishness at the cost of reducing individual freedoms. In the approach of individual and community authenticity, both of individual and social dimensions of the family is important, and in addition to the importance of the members, its collective nature is also considered. In this view, works such as independent life from individual life, independent rules and traditions, and the independence of individual's actions on the family are arranged. By referring to the books and laws related to the family, we find out that until now, the one-sided attitude has prevailed; However, this attitude leads to bad effects such as accelerating the loss of independence of families in the new civilization, reducing the population, integrating the roles of the family in society, removing the boundary between home and society, and breaking up the family. In the works of late jurists, the organizational nature of the family has found its supporters, and with the weakening of the theory of individualism, most of the theories have been directed to the benefit of the family, where the roles of marriage and parents are integrated into a whole. This research, with analytical-descriptive method and by collecting library data, deals with the legal examination of the family institution in the light of community authenticity. The result of this new approach in legal studies will be the evolution of family law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • the authenticity of the community
 • the authenticity of the individual and the community
 • the independent nature of the family
 • the social identity of the family
 • قرآن کریم
 • آربلاستر، آنتونی (1376). لیبرالیسم غرب: ظهور و سقوط. ترجمة عباس مخبر. تهران: نشر مرکز.
 • اسعدی، سید حسن (1387). خانواده و حقوق آن. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
 • ابن خلدون، ابوزید ابورحمان بن محمد (بی‏تا). مقدّمة ابن خلدون. ترجمه محمّد پروین گنابادی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 • ابن‌ سینا، ابوعلی حسین بن عبدالله (1403ق). الاشارات و التنبیهات، مع الشرح لنصیرالدین طوسی و شرح الشرح لقطب‌الدین رازی. قم: نشر البلاغه.
 • اخوان‌الصفا (بی‌تا). رسائل اخوان‌الصفا. بیروت: انتشارات دار صادر للطباعه والنشر؛ دار بیروت للطباعه و النشر.
 • بستان نجفی، حسین (1393). جامعهشناسی خانواده با نگاهی به منابع اسلامی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • توکل، محمد (1383). جامعه‏شناسى معرفت. قم: پژوهشکدة حوزه و دانشگاه.
 • جمعی از پژوهشگران (1426ق). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت. زیر نظر آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی. قم: مؤسسة دایرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت(ع).
 • حسینی خامنه‌ای، سیدعلی (1392). پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی ir.
 • حسینی دشتی، سید مصطفی (1385). معارف و معاریف دایرةالمعارف جامع اسلامی. تهران: مؤسسة فرهنگی آرایه.
 • حکمت‌نیا، محمود (1390). حقوق زن و خانواده. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
 • خلیلی، مصطفی ( 1387ش). «اصالت فرد یا جامعه؟ چالش فلاسفه». مجله معرفت، شماره 3 ( 126)، ص111ـ128.
 • دورکیم، امیل (1343). قواعد روش جامعه‌شناسی. ترجمة دکتر علی‌محمد کاردان. تهران: مؤسسة چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
 • راسخ، کرامت‌الله (1391). فرهنگ جامع جامعه‌شناسی و علوم ‌انسانی. جهرم: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.
 • راسل، برتراند (1353). تاریخ فلسفة غرب. ترجمة نجف دریابندری. تهران: انتشارات شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.
 • روشن، محمد و صادقی، محمد (1395). دانشنامة حقوقی خانواده. تهران: انتشارات جنگل جاودانه.
 • ـــــــــــــــ (1391). حقوق خانواده. تهران: انتشارات جنگل جاودانه.
 • رفیع‌پور، فرامرز (1380). توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران. تهران: شرکت سهامی انتشار.
 • رشیدی، شعیب؛ حسینی، سید حسام‌الدین و شهریاری، موسی (1400). «بررسی تطبیقی مفهوم و کارویژه‌های خانواده در الگوی اسلامی و غربی». مجلة علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر15(1)، ص25ـ41.
 • روحانی، حسن (1389). «خانواده، سرمایة خانواده و چالش‌های فراروی جامعة ما». فصلنامة راهبرد، 19(57)، ص7ـ33.
 • صدر، سید محمدباقر (1381). سنت‏های تاریخ در قرآن. ترجمة سید جمال‌الدین موسوی اصفهانی. تهران: انتشارات تفاهیم.
 • ضیاء ابراهیمی، عیسی (1333). «کیفیت وجودی شخصیت حقوقی از منظر مکتب اجتماعی». کانون وکلا، شمارة 39.
 • طباطبایى، سید محمدحسین (1412ق). المیزان فى تفسیر القرآن. قم: انتشارات اسماعیلیان.
 • ـــــــــــــــ (1388). روابط اجتماعی در اسلام. ترجمة محمدجواد حجتی کرمانی. تهران: انتشارات اطلاعات.
 • عباسی شوازی، محمدجلال و صادقی، رسول (1384). «قومیت و الگوی ازدواج در ایران». زن در توسعه و سیاست، 3(1)، ص25ـ47.
 • غمامی، سید محمدمهدی و عزیزی، حسین (1393). «بایسته‌های تغییر سیاست‌های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران». مطالعات راهبردی زنان، شمارة 66، ص117ـ156.
 • فروند، ژولین (بی‌تا). جامعه‌شناسی ماکس وبر. ترجمة عبدالحسین نیک‌گهر. تهران: نشر نیکان.
 • کرمانی، طوبی و سلگی، فاطمه (1392). «تحلیل حیات خانوادگی (منزلی) انسان در حکمت عملی با تأکید بر آرای ابن‌سینا». مجلة فلسفه و کلام اسلامی، شمارة 2، ص123ـ142.
 • گلاور، دیوید؛ اس‍ت‍راب‍ری‍ج‌، شیلاف و توکل، محمد (1383). جامعه‏شناسی معرفت و علم. ترجمة ش‍اپ‍ور ب‍هب‍ی‍ان و همکاران. قم: انتشارات پژوهشکدة حوزه و دانشگاه.
 • مارشال، گوردن (1388). فرهنگ جامعه‌شناسی. ترجمة حمیرا مشیرزاده. تهران: نشر میزان.
 • مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران.
 • مصباح یزدی، محمدتقی (1379). جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن. تهران: شرکت چاپ و نشر بین‏المللی.
 • مقدمی خمامی، نیلوفر؛ شهبازی، آرامش (1400). «بررسی ماهیت فلسفی و حقوقی نهاد خانواده در منشور بین‌المللی حقوق بشر»، مجلة مطالعات راهبردی زنان، 24(93)، ص7ـ28.
 • مطهرى، مرتضی (1376). مجموعه آثار. تهران: انتشارات صدرا.
 • ـــــــــــــــ (1387). اسلام و نیازهای زمان. تهران: انتشارات صدرا.
 • ـــــــــــــــ (1389). یادداشت‌های استاد مطهری. تهران: انتشارات صدرا.
 • ـــــــــــــــ (1377) جامعه و تاریخ. تهران: انتشارات صدرا.
 • نقیبی، سید ابوالقاسم (1390). «قاعدة لاضرر و جبران خسارت معنوی به خانواده». پژوهش‌نامة فقه و حقوق اسلامی، 4(7)، ص9ـ24.
 • ـــــــــــــــ (1389). «حریم خصوصی در مناسبات و روابط اعضای خانواده». مجلة فقه و حقوق خانواده، 15(52)، ص5ـ25.
 • ـــــــــــــــ و شهریاری، معصومه (1401). «مفهوم، مصادیق و مستندات فقهی و حقوقی حریم خصوصی خانواده». دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده، 27(76)، ص5ـ27.
 • ـــــــــــــــ (1401). «واکاوی ماهیت نهاد خانواده در فقه امامیه و حقوق ایران». مجلة خانواده‌پژوهی، 18(2)، ص209ـ228.
 • ویلیام کى، فرانکنا (1376). فلسفة اخلاق. ترجمة هادى صادقى. قم: انتشارات طه.
 • هدایت‌نیا، فرج‌الله (1398). ظرفیت حقوق در تحکیم خانواده. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
 • Engels , F. (1973). The Origin of the Family, Pri ، ate Property and the State, New York: International Publishers
 • Karlsson,G. (1963). Adaptability and Communication in Marriage, Ottawa: (N.J) Bedminster Press,2nd edition
 • Cates, Cynthia L. and Wayne ، . Mcintosh. )2001( ‘ Law and the Web of Society’. Georgetown: Georgetown Uni ، ersity Press.
 • Herbert,M. (1988). Working with children and their families. London: British Psychological Society.
 • Olson, D.; H. McCubbin, H.II. ; Barnes, H.L.; Larsen, A.S; Muxen, M.J. & Wilson, M.A. (1983). Families what makes them work. London: sage.
 • Human Right Council. )2016( ‘ Protection of the Family: Contribution of the Family to the realization of the right to an adequate standard of li ، ing for its members’ , Agenda, Gene ، a: United Nations Hifgt Commissioner for Human Rights.