دوره و شماره: دوره 27، شماره 76، خرداد 1401 
تحلیل حقوقی ماهیت توافقات درضمن طلاق توافقی

صفحه 119-143

10.30497/flj.2022.241969.1749

غفور خوئینی؛ مریم غنی زاده بافقی؛ شیرین دشتیان روزبهانی