کودکان کار به‌مثابة جرم حکومتی؛ مطالعة تفصیلی در لزوم پاسخ ساختاری به پدیدة کودکان کار

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. ایران

چکیده

در یک تعریف کلی، کودک کار به شخصی اطلاق می‌شود که با سن کمتر از سن قانونی و بر خلاف میل خود، مجبور به انجام فعالیت شغلی و کاری است. با وجود ممنوعیت به‌کارگیری کودکان، شاید به دلایلی نظیر گستردگی این پدیده، ماهیت شبکه‌ای و مخفی سوءاستفاده‌کنندگان از کودکان کار، وجود رابطة خویشاوندی بین کودکان کار و سوءاستفاده‌کنندگان از آنها و ...، تعقیب کیفری مرتکبان جرم علیه این کودکان، نتوانسته و نمی‌تواند آن‌چنان که باید، موجبات پیشگیری یا کنترل این پدیدة نامیمون را فراهم کند. از این رو، به نظر می‌رسد این پدیده به پاسخی فراتر از پاسخ صرف کیفری، آن هم تنها به سوءاستفاده‌کنندگان از این کودکان، نیاز دارد. در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای به‌سمت این موضوع جهت‌گیری شده است که پاسخ مناسب به پدیدة نامیمون کودکان کار، نیازمند ارائة پاسخ ساختاری به این پدیده در قالبِ در نظر گرفتن مسئولیت، به‌طور خاص مسئولیت کیفری، برای تمامی اشخاص، نهادها، سازمانها و قوای کشوری است که به‌نحوی در این موضوع مدخلیت دارند. در نهایت نیز، این‌چنین نتیجه‌گیری شده است که به‌رغم وجود خلأهای قانونی در این حوزه، امکان ارائة پاسخ کیفری، ولو به صورت حداقلی، برای اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در قبال کوتاهی آنها در خصوص پدیده کودکان کار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal- Jurisprudential Reading of Fetal Competence in the Iranian Legal System with an Approach to the US Legal System

نویسنده [English]

  • Nabiollah Gholami
PhD in Criminal Law and Criminology, Allameh Tabatabae'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

People are the subject of jurisprudence and in this regard it is important to identify the starting point of their personality. Undoubtedly, before the sperm coagulation, despite accepting some commitments in favor of the extinct fetus, there is no difference in the formation of the personality of individuals and the main differences about the time of onset of fetal personality are after sperm coagulation. In this regard, different theories have been expressed, the number of which reaches twenty. The selection of each of these ideas has many theoretical and practical effects. The main problem is to identify the starting point of competence otherwise it will be futile to talk about rights and duties. In addition, it is essential to identify the competence of fetus to exercise his/ her rights. Although there is no doubt that only the legal representative of the fetus can exercise his/ her rights, but there are some cases where it is not clear who his/ her parents are. In this article, after studying the legal jurisprudence of the Iranian system with an approach to the legal system of the United States of America, it becomes clear that the theory of entering the soul is defensible regarding competence of fetus to be acquired the rights (Ahliyyat e Tamatto'), and regarding the competence of fetus to exercise his/ her rights(Ahliyyat e Estifa) , with considering medical advances, it is necessary to review current regulations and set appropriate rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • state crime
  • labor child
  • victim
  • street children
ـ ایان راس، جفری (1393). تحولات جرم سیاسی. ترجمة حسین غلامی. تهران: سمت، چاپ سوم.
ـ رحمتی‌فر، سمانه (1397). «بررسی وضعیت کارِ کودکان در حقوق ایران، از منظرِ مادة چهار اعلامیه جهانی حقوق بشر». فصلنامة تحقیقات حقوقی، 21(82)، صص 283 ـ 306.
ـ روث، داون ال و کازرلاریچ، دیوید (1399). بزه‌دیده‌شناسی جرم حکومتی. ترجمة نبی‌اله غلامی. تهران: انتشارات مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ دوم.
ـ ـــــــــــــــ (1400). پاسخ به جرم حکومتی. ترجمة نبی‌اله غلامی. انتشارات مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ اول.
ـ روث، داون ال و فردریکس، دیوید او (1399). جرایم جهانی شدن؛ جرم حکومتی و نهادهای مالی بین‌المللی. ترجمة نبی‌اله غلامی و علی غلامی. تهران: انتشارات مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ اول.
ـ سلطانی کوهبنانی، سکینه و غلامی، نبی‌اله (1397). «نگرشی اخلاقی ـ حقوقی به جایگاه اصل برابری در حقوق کودکان با نیازهای ویژه». مجلة اخلاق زیستی، 8(27)، صص 19 ـ 31.
ـ غلامی، نبی‌اله (1398). پیشگیری از جرایم حکومتی در پرتو مؤلفه‌های حکمرانی خوب. رسالة دکتری رشتة حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی.
ـ ـــــــــــــــ (1400). «تبیین تئوریک پاسخ به جرایم حکومتی در پرتو مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب». فصلنامة تحقیقات حقوقی، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400.
ـ ـــــــــــــــ و عباسی، محمود (1396). «درآمدی بر مفهوم جرم دولتی از منظر اصول اخلاق زیستی». مجلة اخلاق زیستی، 7(24)، صص 83 ـ 97.
ـ غلامی، نبی‌اله و غلامی، حسین (1399، الف). «خوانشی تلفیقی از مفهوم جرم و نقش آن در کاربست تدابیر پیشگیرانه برای جرایم حکومتی». فصلنامة تحقیقات حقوقی، 23(89)، صص 22 ـ 58.
ـ ـــــــــــــــ (1399، ب). «جرم حکومتی؛ رویکردی نوین در تحلیل آسیب‌های اجتماعی (مورد مطالعه: کودکان خیانی شهر تهران)». فصلنامة مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 9(2)، صص 497 ـ 518.
ـ کوزلاریچ، دیوید؛ ماتئور، ریک و جی میلر، ویلیام (بی‌تا). «بزه‌دیده‌شناسی جرایم دولت». ترجمة مجید قورچی‌بیگی. فصلنامة اطلاع‌رسانی حقوقی، صص 117 ـ 138.
ـ گرین، پنی و وارد، تونی (1400). جرم حکومتی؛ دولت‌ها، خشونت و فساد. ترجمة نبی‌اله غلامی. تهران: انتشارات مجد، چاپ اول.
ـ مؤذن‌زادگان، حسنعلی و غلامی، نبی‌اله (1398). «واکاوی تحوالت قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرارهای تأمین کیفری اطفال و نوجوانان». دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده، 24(70)، صص 135 ـ 161.
 
-Collard, Melanie (2019), Torture as State Crime, London and New York, Routledge.
-Friedrichs DO. "State Crime or Governmental Crime: Making Sense of the Conceptual Confusion". In Controlling State Crime, Edited by Ross JI. London: Transaction Publishers; 2000. p.53-79.