دوره و شماره: دوره 25، شماره 72، فروردین 1399 

علمی - پژوهشی

تأملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه ‏الاسلام

صفحه 121-144

10.30497/flj.2020.238723.1543

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی بیستگانی؛ مرضیه قاسمی بیستگانی


علمی- ترویجی

اشتراط نفقه در نکاح موقت

صفحه 163-189

10.30497/flj.2020.238066.1526

فاطمه خسروی حقیقی؛ کبری پورعبدالله؛ نسیبه هاشمی نژاد


تعارض اصل و ظاهر در احکام خانواده

صفحه 191-217

10.30497/flj.2020.238719.1540

مهدی آبدار اصفهانی؛ احسان علی اکبری بابوکانی؛ محمد علی حیدری