فهرست مطالب

شناسنامه علمی شماره

چکیده

مطالعه تطبیقی نهاد صلح در خانواده از منظر قرآن کریمو نهاد داوری در قوانین ایران...........................................................5
صدیقه مهدوی کنی / استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)
عطیه رنگچی طهرانی / دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق(ع)
بایسته‌های تقنینی سیاست‌‌‌گذاری جمعیتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران................................................................27
علی تقی‏ نژاد / دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی قم
سیدمحمدمهدی غمامی / استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه امام صادق(ع)
حسین عزیزی / دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
قضازدایی جرایم خانوادگی، از نظریه تا اجرا................................................................................................49
عاطفه عباسی / استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)
رکسانا بوعذار / دانش‏ آموختة کارشناسی ارشد حقوق خانواده، دانشگاه امام صادق(ع)
نقش سازمان بهزیستی در فرآیند سرپرستی از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بدسرپرست...................................................75
حمیدرضا صالحی / استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور تهران
فاطمه رضایی / دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد کاشان
نرگس باقری‌مطلق / دانش ‏آموخته دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین‌‏المللی.......................................................95
علی‌رضا شریفی / استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام‏نور تهران
پروین باپیری / دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
تأملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه‏الاسلام.................................................................................117
محمدرضا کیخا / دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان
حمید موذنی بیستگانی / دانشجوی دکتری  فقه و مبانی حقوق دانشگاه سیستان و بلوچستان
مرضیه قاسمی بیستگانی / دانش ‏آموخته سطح سه حوزه علمیه قم
نفقه زوجه: دین یا تعهد................................................................................................................141
حامد خوبیاری / دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
اشتراط نفقه در نکاح موقت.............................................................................................................159
فاطمه خسروی / دانش‏آ‏موخته کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق(ع)
کبری پورعبدالله / استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)
نسیبه هاشمی نژاد / دانش‏آ‏موخته کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق(ع)
تعارض اصل و ظاهر در احکام خانواده..................................................................................................187
مهدی آبدار اصفهانی / دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
احسان علی‌اکبری بابوکانی / استادیار گروه مطالعات اهل  بیت دانشگاه اصفهان
محمد علی حیدری / استادیار گروه فقه دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو رویة دیوان اروپایی حقوق بشر: با اشاره به رویکرد نظام حقوقی ایران.............................215
موسی کرمی / دانشجوی دکتری حقوق بین‏الملل عمومی دانشگاه قم
احمدرضا توحیدی / استادیار، گروه حقوق بین‏الملل دانشگاه قم
احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقهای امامیه و حنابله با تأکید بر دیدگاه صاحب جواهر و ابن‌قدامه.....................................241
بنت‌الهدی طبسی / دانش ‏آموخته کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری
فاطمه رجایی / استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری
ناصر سلمانی ایزدی / استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری
واکاوی حقوق زوجه در فرایند فرزندآوری با استناد به حق سلطنت بر بدن.................................................................263
سید علی علوی قزوینی / دانشیار گروه حقوق دانشگاه تهران
مریم زارع / دانش­ آموخته سطح3 (فقه و اصول) جامعه الزهرا(س)
ترجمه چکیده مقالات به زبان انگلیسی.....................................................................................................5

عنوان مقاله [English]

.

چکیده [English]

.