کلیدواژه‌ها = خانواده
امکان‌سنجی مهندسی نظام حقوقی با رویکرد حقوق خصوصی و آثار آن مبتنی بر نقش خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.30497/flj.2024.245452.1958

محمد طاهری؛ عباس کریمی؛ بختیار عباسلو


تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوجه

دوره 28، شماره 79، مهر 1402، صفحه 53-81

10.30497/flj.2021.240579.1642

فرزانه شفیع زاده؛ کبری پورعبدالله؛ مریم السادات محقق داماد


کار کودک در نظام حقوق خانوادة ایران از منظر ایجابی و سلبی

دوره 28، شماره 79، مهر 1402، صفحه 83-108

10.30497/flj.2023.244272.1887

عاطفه عباسی کلیمانی؛ فاطمه عباسیان ارانی؛ محمد حسین شهبازی


اثرپذیری زنان بزهکار از شرایط محیطی در تحقق جرائم علیه تمامیت معنوی (مطالعة موردی استان مازندران)

دوره 25، شماره 73، آبان 1399، صفحه 26-5

10.30497/flj.2021.239889.1598

فاطمه زهرا فلاحیان؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی


آیین دادرسی دعاوی خانوادگی با تأکید بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391

دوره 25، شماره 73، آبان 1399، صفحه 184-153

10.30497/flj.2021.240346.1619

محمد حسین تقی‌پور درزی نقیبی؛ حمید ابهری؛ حسن حسینی مقدم


تبیین مولفه های قرآنی قوامیت مردان باتاکید بر کاربست «سنجه های مصلحت» در فقه شیعه

دوره 24، شماره 70، تیر 1398، صفحه 43-62

10.30497/flj.2019.71503

محمد شعبانپور؛ زهرا بشارتی؛ محمد مهدی ولدخانی