کلیدواژه‌ها = طلاق
ماهیت حقوقی طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران

دوره 23، شماره 69، آذر 1397، صفحه 79-104

10.30497/flj.2018.71644

سید محمد تقی علوی؛ مهدی اشرفی


تغییر جنسیت و آثار فقهی ـ حقوقی آن بر روابط زوجین

دوره 17، شماره 56، فروردین 1391، صفحه 21-47

10.30497/flj.2012.39425

علی رضا فصیحی زاده؛ سعید صناعی


بررسی حدود اختیار زوج در طلاق خلع

دوره 17، شماره 56، فروردین 1391، صفحه 75-96

10.30497/flj.2012.39427

فرج الله هدایت نیا


حجر و انحلال نکاح

دوره 15، شماره 52، شهریور 1389، صفحه 68-88

10.30497/flj.2010.39993

فریده شکری