جبران مالی خسارت معنوی در طلاق ناشی از سوء رفتار

نویسنده

دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

جبران خسارت ناروا که بسیاری آن را از مصادیق روشن قواعد حقوق فطری دانسته‌اند. در همه نظام‌های حقوقی مورد توجه بوده و هست. خسارتی که بدون مجوز قانونی و به صورت ناروا به کسی وارد شود، موجب ضمان قهری یا قراردادی می‌گردد. هر گونه حق شناخته شده و مورد حمایت قانونی می‌تواند موضوع این امر قرار گیرد و تضییع آن، دعوی مطالبه خسارت را بر میانگیزد. از جمله این حقوق، حقوق معنوی اشخاص است که گاه مرتبط با هویت آنان و گاه مرتبط با شخصیت آنان در وجهه‌های عاطفی، عقلانی و اجتماعی است و خسارات وارد بر آن، خسارت معنوی تلقی می‌گردد.
ورود این خسارت از جانب زوجین به یکدیگر، ممکن است در مدت برقراری علقه زوجیت، یا هنگام انحلال آن صورت پذیرد. مقاله حاضر در صدد بررسی اشکال این خسارت، امکان و نحوه مطالبه آن، راه‌های جبران خسارت معنوی و دشواریهای ارزیابی و جبران و طرح دعوی مطالبه آن در طلاق ناشی از سوء رفتار است و نهایتاً پیشنهادهایی در خصوص ترمیم نسبی این گونه خسارات در روابط زوجین ارائه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Financial compensation for spiritual depredation caused by abuse during divorce

چکیده [English]

Compensation of emotional and spiritual distress is known as natural law in all legal systems. If unjust emotional distress inflicted on someone automatically is liable to ask to redress the harm suffered as a result. Violation of every recognized and protected right by the law can be a cause for damage claim. Physical violence, emotional distress, mental damage, threat of social status, and character and identity abuse, all are considered as spiritual damage. The spouses may harm each other during matrimonial ties or during pendency of parties' divorce. The present article attempts to study the following difficulties regarding the above mentioned issues such as: 1. Seeking ways to state a claim. 2. Ways of recovering emotional distress. 3. The evaluation of emotional distress and litigating the claim caused by abuse during matrimonial ties. Finally some suggestions are offered to redress the depredation inflicted on the spouse over the course of parties' marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spiritual depredation
 • Abuse
 • Divorce
 • punitive damage
 • arbitrary punishment
 • Penalty clause

عنوان مقاله [العربیة]

التعویض المالی للأضرار المعنویة المترتبة علی سوء المعاملة

چکیده [العربیة]

إن تعویض الضرر الجائر (غیر المنصف) الذی اعتبره الکثیر کأحد المصادیق البارزة لأسس الحقوق الفطریة کان و مایزال موضع اهتمام جمیع الأنظمة القانونیة. و الضرر الذی یتعرض له الشخص من دون المبرر قانونی یستوجب الضمان القهری أو ضمان متفق علیه. و یندرج تحت لواء هذه القضیة أیّ حق معروف و مستندا على حمایة القانون، و یتبع تضییعه رفع دعوی طلب التعویض. من هذه الحقوق تأتی الحقوق المعنویة للأشخاص حیث ترتبط بهویتهم أو بشخصیتهم فی جوانبها العاطفیة و العقلیة و الإجتماعیة و یعتبر الضرر الموجه إلیها ضررا معنویا. و قد یتم توجیه هذا النوع من الضرر من جانب الزوجین إلی بعضهما خلال فترة انفصال العلاقة الزوجیة أو عند فسخها.
تتناول هذه المقالة دراسة أنواع هذا الضرر و إمکانیة طلب التعویض عنه و کیفیته، و سبل التعویض، کما یبحث ویدرس آثار تقییم الأضرار و التعویض عنها و إقامة الدعوی لطلب التعویض عند الطلاق التابع لسوء المعاملة .تسعی هذه المقالة إلی تقدیم اقتراحات فی مجال إصلاح جانب من هذه الأضرار فیما یتعلق بعلاقات الزوجین.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الضرر المعنوی
 • سوء المعاملة
 • الطلاق
 • وجه الالتزام
 • الخسارة التأدیبیة
 • الجزاء الخاص