دوره و شماره: دوره 25، شماره 73، آبان 1399 

علمی - پژوهشی

مستحق نفقه در بائنه باردار

صفحه 48-27

10.30497/flj.2021.240225.1614

نسرین کریمی؛ فاطمه احمدی


رهیافتی فقهی بر چیستی حکم تربیت جنسی بر اساس ادلة عام و خاص تربیت

صفحه 152-127

10.30497/flj.2020.239170.1573

سید مصطفی فرع شیرازی؛ عبدالکریم عبداللهی نژاد؛ سید محمود سعیدی رضوانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا


نقد رویة قضایی در اعمال حق حبس زوجه در پرتو سابقة فقهی

صفحه 211-185

10.30497/flj.2021.239304.1585

یوسف فروتن؛ عیسی مقدم؛ محمدرضا داداشی نیاکی؛ رضا مقصودی