رهیافتی فقهی بر چیستی حکم تربیت جنسی بر اساس ادلة عام و خاص تربیت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران

2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران

3 دانشیار گروه مطالعات و برنامه درسی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران

4 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران

چکیده

پس از تتبع در متون دینی و آداب و آموزه‌های مختلف در زمینة تربیت جنسی، اهتمام و توجه خاص شارع مقدس به این مسئله نمود می‌یابد. بیشتر آموزه‌های تربیتی جنسی در کتب حدیثی و فقهی، در ذیل ابوابی همچون نکاح و ولادت و حضانت و ولایت و لباس نمازگزار و پوشش و نگاه آورده شده است. وجود چنین مسائلی بیانگر اهمیت این مسئله در شریعت است. در مواجه با این آداب دینی این سؤال مطرح می‌شود که آیا تربیت جنسی فرزندان، جایز و راجح است؟ یا اهتمام و توجه شارع به مقولة تربیت جنسی چنان است که می‌توان گفت انجام این مقوله تربیتی بر متولیان آن ‌یک واجب شرعی است؟ برای پاسخ‌دادن به این سؤال‌ها، دو دسته ادلة نقلی به همراه آراء فقها بررسی می‌شوند: اول ادله عامّی که ناظر بر اصل تربیت است، دوم ادلة خاصّی که مستقیماً ناظر به تربیت جنسی است. لازم به ذکر است روش تحقیق در این نوشتار تحلیلی ـ توصیفی و روش گردآوری مطالب کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A jurisprudential approach to what is the ruling on sexual education based on general and specific arguments of education

نویسندگان [English]

  • Seyed mostafa Fare shirazi 1
  • Abdolkarim Abdolahinegad 2
  • Seyyed mahmod Saeedy rezvani 3
  • Alireza Abedisarasia 4
1 phd student in jurisprudence and fundamentals law, ferdowsi university of mashhad
2 Professor of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Ferdowsi University of Mashhad
3 Associate Professor of Curriculum Planning, Ferdowsi University of Mashhad. Director of the Working Group on Chastity and Sexual Education
4 Assistant Professor of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

be seen, which show the special care and attention of the holy shari'ah to this issue. By tracing these issues, we find that most of the sexual education teachings in hadith and jurisprudential books are given under chapters such as: marriage, birth, custody and guardianship, prayer clothes and covering and looking. The existence of such issues shows the importance and concern of this issue in the eyes of Sharia. Now, in the face of these religious customs, the question arises whether the sexual education of children in these matters is the only permissible and preferable thing? Or is the Shari'a's attention and attention to the issue of sexual education such that it can be said that doing this category of education is a religious obligation for its custodians?
To answer these questions, we have examined two types of narrated arguments along with the opinions of jurists; First, the general arguments that govern the principle of education. The second is the specific evidence that directly relates to sex education.It should be noted that the research method in this paper is descriptive analysis and the method of collecting library content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reasons for education.sexual education.sentence of education
  • Obligation of education
قرآن کریم
ابن‌اثیر، مبارک بن محمد(بی‌تا). النّهایه. قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
ابن‌بابویه، محمد بن علی(1413هـ). من لایحضر الفقیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
ابن‌فارس، احمد(بی‌تا)، معجم مقاییس اللغه. محقق عبدالسلام محمد هارون. قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
ابن‌منظور، محمد بن مکرم(بی‌تا). لسان العرب. بیروت: دار صادر.
انصاری، مرتضی بن محمد (1415هـ الف). کتاب النکاح. قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
ـــــــــــــ(1415هـ ب). المکاسب. قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
انصاری، قدرت الله و همکاران(1429هـ). مؤسوعه أحکام الأطفال و أدلتها. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار.
آخوند خراسانی، محمد کاظم(1409هـ). کفایه الاصول. قم: مؤسسه آل البیت.
بهشتی، محمد(1387). آرای دانشمندان در تعلیم و تربیت. تهران: سمت.
حر عاملی، محمد بن حسن(1409هـ). وسائل الشیعه. قم: مؤسسه آل البیت.
حکیم، محسن(1416هـ). مستمسک العروه. قم: مؤسسه دارالتفسیر
حکیم، محمد سعید(1415هـ). منهاج الصّالحین. بیروت: دارالصفوه. 
خویی، ابوالقاسم(1416هـ). صراط النجاه. قم: مکتب نشر المنتخب.
ـــــــــــــ(1409هـ). مبانی العروه الوثقی. قم: منشورات مدرسه دارالعلم
ـــــــــــــ(1418هـ). موسوعه الامام الخویی. قم: مؤسسه إحیاء آثار الامام الخویی.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد(1412هـ). مفردات الفاظ القرآن. بیروت: دارالعلم.
راوندی، قطب‌الدّین(1405هـ). فقه القرآن. قم: انتشارات کتابخانه آیت ا... مرعشی.
سبزواری، عبدالاعلی(1413هـ). مهذب الاحکام. قم: مؤسسه المنار.
سیفی، علی اکبر(1429هـ). دلیل تحریر الوسیله. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
سیوری، فاضل مقداد(1425هـ). کنزالعرفان فی فقه القرآن. قم: انتشارات مرتضوی.
صدر، محمد باقر(1403هـ). الفتاوی الواضحه. بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
طباطبایی، محمد رضا(1379). صرف ساده. قم: دارالعلم.
طباطبایی، محمد حسین(1394). المیزان فی تفسیر القرآن. بیروت: مؤسسه الأعلمی.
طباطبایی یزدی، محمدکاظم(1409هـ). العروه الوثقی. بیروت: مؤسسة الاعلمی.
طبرسی، فضل بن حسن(1408هـ). مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن. بیروت: دارالمعرفه.
طوسی، محمد بن حسن(بی‌تا). التبیان فی تفسیر القرآن(احمد حبیب، محقق). بیروت: دار احیاء التراث العربی.
فخر رازی، محمد بن عمر(1398هـ) .التفسیر الکبیر. بیروت: بی‏جا.
فرمهینی فراهانی، محسن(1386). انسان و سلامت جنسی. تهران: نشرالبرز.
فیض کاشانی، ملا محسن(1383). المحجه البیضاء. قم: جامعه مدرسین.
فیومی، احمد بن محمد(بی‌تا) .المصباح المنیر. قم: مؤسسه دارالهجره.
قرطبی، محمد بن احمد(1405هـ). الجامع لأحکام القرآن. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
کاشف الغطاء، حسن بن جعفر(بی‌تا). سؤال و جواب. نجف: مؤسسه کاشف الغطاء.
کرکندال، لستر(1331). آموزش جنسی اطفال(مهدی جلالی، مترجم). تهران: فرانکلین.
کلینی، محمد بن یعقوب(1429هـ). الکافی. قم: دار الحدیث للطباعه و النشر.
گلپایگانی، محمد رضا(1412هـ) .الدر المنضود. قم: دار القرآن الکریم.
محمدی ری شهری، محمد(بی‌تا). میزان الحکمه. قم: دار الحدیث.
مصطفوی، حسن(1368). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: وزارت ارشاد.
مطهری، مرتضی(1389). اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب. تهران: صدرا.
مظفر، محمد رضا(1373). اصول الفقه. قم: انتشارات اسماعیلیان.
مغربی، ابوحنیفه(1385هـ). دعائم الاسلام. قم: مؤسسه آل البیت.
مقدس اردبیلی، احمد بن محمد(بی‌تا). زبده البیان. تهران: المکتبه الجعفریه.
مکارم شیرازی، ناصر(1425هـ). انوار الفقاهه ـ کتاب النکاح. قم: انتشارات مدرسه امام علی(ع).
نائینی، محمد حسین(1417هـ). فوائد الاصول. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
نجفی، محمد حسن(1404هـ). جواهر الکلام. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
نراقی، احمد بن محمد(1422هـ). رسائل و مسائل. قم: کنگره نراقیین.
ــــــــــــــ(1376). جامع السعادات. قم: دارالتفسیر.
ــــــــــــــ(1415هـ). مستند الشیعه. قم: مؤسسه آل البیت.