دوره و شماره: دوره 19، شماره 60، تیر 1393، صفحه 1-192