دوره و شماره: دوره 20، شماره 62، خرداد 1394 
حق آموزش و تربیت کودک در قوانین ایران و اسناد حقوق بشر

صفحه 173-194

10.30497/flj.2015.52090

سیدمحمد اسدی نژاد؛ عباداله رستمی چلکاسری؛ فاطمه مرادی