دوره و شماره: دوره 16، شماره 54، شهریور 1390 (بهار و تابستان 90)