کلیدواژه‌ها = عرف
نقش عرف در حقوق همسران

دوره 15، شماره 52، شهریور 1389، صفحه 89-108

10.30497/flj.2010.39995

مریم ابن تراب


معناشناسی معروف در قرآن و رابطه آن با حقوق زن در خانواده

دوره 14، شماره 51، اسفند 1388، صفحه 70-85

10.30497/flj.2010.40001

طیبه اکبری راد؛ فهیمه ملک زاده


مبانی فقهی نفقه و هزینه دارو و درمان

دوره 13، شماره 48، شهریور 1387، صفحه 28-42

10.30497/flj.2008.67943

دکتر مریم ابن تراب