دوره و شماره: دوره 18، شماره 59، دی 1392، صفحه 5-153 

علمی- ترویجی

نظریه رُخصت های شرعی و کاربرد آن درحقوق خانواده

صفحه 5-28

10.30497/flj.2013.59318

زهره کاظمی؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ سید ابوالقاسم نقیبی