تحلیل دیدگاه شورای نگهبان درباره‌ امتیاز نفقه‌ زن

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

از زمان تصویب قانون مدنی، طلب زن بابت نفقه‌اش ممتاز شمرده شده است؛ به این معنی که زن در دریافت طلبش بر دیگر طلبکاران، تقدم دارد. این موضوع، در متن اولیه قانون حمایت خانواده پیش‌بینی و حتی قلمرو امتیاز زن نیز گسترش یافته بود، اما شورای نگهبان، تقدم زن بر سایر طلبکاران را خلاف شرع شناخت. برای همین، در متن نهایی قانون پیش‌گفته نشانی از امتیاز طلب زن دیده نمی‌شود. این در حالی است که نه تنها در نوشته‌های فقهی به روشنی به لزوم تقدم پرداخت نفقه بر پرداخت دیگر مطالبات، تصریح شده است، بلکه چنین امتیازی با قواعد اخلاقی و فلسفی نیز سازگار است. به هر روی، مقاله حاضر ثابت می‌کند که اگر چه در قانون جدید، نشانه‌ای از امتیاز زن بابت نفقه‌اش دیده نمی‌شود، به استناد قوانین دیگر، این امتیاز هم‏چنان پابرجاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Guardian Council Analysis on Women's Privileged Rights on Alimony

نویسنده [English]

  • abbas mirshekari
چکیده [English]

Women's rights alimony as preferred creditor is highlighted in Iranian civil law. In other words women's right on maintenance is given priority over other debts, meaning the wife's claim takes priority over all other debts. It should be noted the above mentioned rights are considered in the first draft of family protection law and more privilege is given to women on this issue. In spite of that it seems the guardian council didn’t take into account women's privileged rights on alimony and considered it unlawfull and against sharia law.
Moreover nothing regarding women's right is mentioned in the final text Nevertheless this priority is not only stipulated in all jurisprudential texts, but it is consistent with ethical and philosophical rules. Although nothing regarding women's privileged rights on alimony is mentioned in the new codified law, it still remains in other laws. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • alimony
  • prey erred claim
  • Equality
  • creditors
  • Family
  • protection law
  • guardian
  • Council