دوره و شماره: دوره 12، 45 و 46 - شماره پیاپی 46، شهریور 1386 (بهار و تابستان 1386)