اجتهاد در سیره امام صادق (ع)

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

روایات شیعی از سویی حلال و حرام محمدی را به روز قیامت پیوند می‌دهد و از سویی دیگر جاودانگی هر پدیده را به همگونی مداوم آن با اعصار منتسب می‌دارد. تنظیم مدعای روایات طبقه نخست بر پایه مفاد روایات طبقهدوم و بر اساس تفکیک وظایف صورت می‌گیرد. این روایات القای اصول را به عهده ائمه، و تفریع فروع را بر عهده راویان حدیث می‌گذارند. این همان اجتهاد است که لباس جاودانگی بر قامت شریعت محمدی می‌پوشاند.
این نوشتار اجتهاد را در عصر معصومان علیهم‌السلام  و به طور خاص در دوران امام صادق ع مورد تحقیق قرارداده و پس از بیان موقعیت زمانی آن عصر، بهشکل‌گیری مذهب تشیع درمقابل نحله‌های مختلف اشاره می‌کند و سیره امام صادق ع را در ارتباط با مسأله اجتهاد و نیز شیوه‌های اجتهادی ایشان واصحابشان را مورد کنکاش قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Imam Sadiq’s (P.) Policy on Independent Judgment

نویسنده [English]

 • Fariba Afzali Ghadi
Researcher
چکیده [English]

According to Shiite traditions “haram” (forbidden deeds) and “halal”(permissible deeds) are valid and will continue to be until the Day of Judgment. On the other hand, taking into consideration the changing times it might be altered or modified. In accordance with the unwritten Islamic law the teaching of Islamic principles was the responsibility of the Prophet, but how to judge and make decisions according to the Prophet’s teachings and implement them is the duty of the scholars, which is called “(Independent   Judgment)”.
In this article the study of the issue of “independent judgment” during the time of the infallibles in general is undertaken and Imam Sadiq’s(P.) era in particular. Bearing in mind the special circumstances of that time the study provides a summary stating a report of the formation of Shiite schools of thought vis-à-vis other schools of thought. Imam Sadiq(P.) and his followers’ policy regarding “Independent Judgement” are therefore analysed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Individual judgment
 • following the religious leader
 • judicial decree
 • making a decision
 • probative validity
 • Jurisprudential Law
 • Religious Authority

عنوان مقاله [العربیة]

الإجتهاد فی سیره الإمام الصادق (ع)

چکیده [العربیة]

إنّ الروایات الشیعیة تربط الحلال و الحرام لدین الإسلام من جانب بیوم القیامة و من جانب آخر ترى أنّ خلود أیة ظاهرة و استمراریتها یرتبط بانسجامها مع مختلف الأزمنة. و یأتی تنظیم ادعاءات الروایات الأولى على أساس مفاد النوع الثانی من الروایات و ذلک طبقاً للفصل بین الوظائف، و تجعل هذه الروایات بیان الأصول و المبادىء على عاتق الأئمة و تفریعها على عاتق الرواة، و هذا هو الإجتهاد الذی یلبس شریعة النبی الکریم (ص) ثوب الخلود.
یدرس هذا المقال الإجتهاد فی عصر الأئمة المعصومین(ع)، و خاصة عهد الإمام الصادق (ع) و بعد أن یبیّن خصوصیات الفترة الزمنیة یشیر الى بلورة المذهب الجعفری فی مقابل المذاهب المختلفة، و یدرس سیرة الإمام الصادق (ع) فیما یتعلّق بالإجتهاد و أسالیبه و منهجه و منهج أصحابه فی الاجتهاد.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الإجتهاد
 • المرجعیة
 • القواعد الفقهیة
 • الفتوى
 • الإستنباط
 • حجیة الظاهر