دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، شهریور 1387 (بهار و تابستان 1387) 
سن ازدواج دختران در مبانی حقوق اسلامی

صفحه 91-105

10.30497/flj.2008.67994

اعظم غیاثی ثانی؛ آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی