دوره و شماره: دوره 14، شماره 51، اسفند 1388 (پاییز و زمستان 1388) 
پدیدارشناسی فقهی اعتداد و انتساب در "شبهه"

صفحه 131-151

10.30497/flj.2010.40004

کبری پورعبدالله؛ آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی