دوره و شماره: دوره 19، شماره 61، دی 1393 
آثار فقهی حقوقی رجوع از لعان در نفی ولد

صفحه 143-154

10.30497/flj.2014.49262

ملیحه سادات حسینی بهارانچی؛ محمد صالحی مازندرانی