پیشگیری وضعی از جرایم جنسی

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی و بین‏ الملل دانشگاه قم

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‏شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

گسترش جرایم جنسی عواقب ناگواری چون ازبین رفتن احساس امنیت، سستی بنیان خانواده، جریحه‏دار شدن احساسات عمومی، شیوع بی‏قانونی در جامعه و حتی سایر جرایم غیرجنسی را به دنبال خواهد داشت. راهکارهای حذف پیشگیرانه غیرکیفری که به تبع شناخت عوامل اصلی مؤثر بر وقوع جرایم امکان‌پذیر است، در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در پیشگیری غیرکیفری یا وضعی بر وضعیت و موقعیت، زمان ومکان وقوع جرم تأکید دارد، به گونه‏ای که ارتکاب جرم برای بزه‏کار سخت گردد، یا فرصت ارتکاب جرم از وی گرفته شود یا خطر شناسایی و دستگیری وی افزایش یابد. این مقاله نشان می‌دهد که اهمیت راهکارهای پیشگیری وضعی از جرایم جنسی از طریق خانواده و رسانه‏ها از نظر تأثیرگذاری کمتر از راهکارهای نظارتی و کنترل رسمی، یعنی از طریق دولت و پلیس نیست. تحکیم بنیان خانواده، نظارت و مراقبت والدین بر معاشرت فرزندان و استفاده آنان از وسایل ارتباط جمعی، مراقبت بر حفظ حجاب و عفاف در خانواده و اجتماع،  اطلاع رسانی و آموزش رسانه‌ها از مهم‏ترین راهکارهای پیشگیری از جرائم جنسی هستند که اجرای آن‏ها در کاهش آمار جرایم جنسی تأثیر بسزایی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Situational Prevention of Sexual Abuse

نویسندگان [English]

  • Ahmad reza Tohidi 1
  • donya fazli 2
1 Assistant Professor of Public and International Law at Qom University
2 MA in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

The escalation of sexual abuse has negative consequences such as the lack of a sense of security, the weakening of family foundation, hurting public feelings, prevalence of lawlessness in society and will even be followed by other non-sexual crimes. Recognition of basic factors of crime violence which help preventing crime offences are the issues considered in this paper. This  paper places emphasis on the situation, position, time and place in which crimes take place in such a way that committing crime will become difficult and there will be no opportunity for committing crime offence and culprit will be aware of consequences of penalty. This paper demonstrates that situational prevention of sexual abuse through the family and mass media in terms of effectiveness is of prime importance and it can be more effective than enforcement of law and order by the government and police. Consolidation of family foundations, supervision and care of the parents over children's relationship, and the use of mass media, observing hijab and chastity in the family and society, informing and educating children on how to use the media are the most important strategies for the prevention of sexual offences, the implementation of which is more effective in reducing the number of sexual offences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual offence
  • Prevention of sexual crimes
  • Prostitution
  • Situational strategies to decrease sexual offences
  • Situational prevention of crimes