تحلیل انتقادی استقلال تدلیس در پیدایش خیار فسخ نکاح

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد

چکیده

به نظر مشهور حقوق‏دانان، تدلیس به طور مطلق و مستقل از عیوب منصوصه و  اشتراط صفت، از موجبات فسخ نکاح است. در واقع آنان موجبات فسخ نکاح را سه مورد دانسته‌اند: 1ـ خیار عیب؛ 2ـ خیار تخلف از شرط صفت؛ 3ـ خیار تدلیس. در حالی‌که نظر مشهور فقها عدم استقلال تدلیس در فسخ نکاح است. این مقاله در مسیر یافتن نظریه صحیح،  به بررسی دلایل هر دو گروه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که  با استناد به روایات، اصل لزوم و بنای عقلا می‌توان اثبات کرد که تدلیس به طور مستقل خیار فسخ ایجاد نمی‌کند و فقط عیوب منصوصه و  تخلف از شرط صفت فسخ‏کننده نکاح‌اند. در واقع، تدلیس در صورت بازگشت به عیوب منصوصه یا تخلف از شرط صفت، موجب فسخ نکاح است، نقش تدلیس صرفاً در ضمانت مدنی و کیفری فریب دهنده ظاهر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of Concealing Defect in Exercising Marriage Dissolution

نویسندگان [English]

  • Sedighe Hatami 1
  • Abdoali Tavajohi 2
1 Student of jurisprudence and Islamic law of Ferdowsi University of Mashhad
2 Assistant Professor of Law Department, Shahed University
چکیده [English]

In view of renowned jurists, concealing defects are considered as the only reason which permits marriage dissolution. In fact they have recognized the following three stipulations: option of defect, unfulfilled condition and concealing defects (deceit) for the termination of the marriage contract. While jurisprudents believe the concealing defect is not the only condition for marriage desolation. Upon searching for the right theory for marriage dissolution the writer while reviewing the view of both groups by citing tradition and logical principle has come to a conclusion that concealing defect alone can't be the mere reason for the annulment of marriage contract and it is solely the explicit defect cited in tradition and unfulfilled conditions that may lead to the nullification of marriage contract. In case of concealing defect if the deceiver is accused of fraudulence and deceit, he/she has to face penalty and civil punishment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concealing Defects
  • Option of Marriage Dissolution
  • Defect Cited in Tradition
  • Breach of Stipulation
  • Deception in Marriage