تاملاتی در کودک‌آزاری با رویکردی بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور مرکز کاشان

چکیده

این مقاله تأملی دارد بر تبیین کودک‏آزاری و راه‏های مبارزه با آن توسط قانونگذار ایران، به‏ویژه بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب 1381). مفهوم کودک آزاری رابطه تنگاتنگی با عادات و فرهنگ جوامع دارد. در تبیین دوره کودکی و زمان آغاز بزرگسالی و نیز در شناخت وجوه تمایز کودک آزاری از اعمال شیوه‌های تربیتی، مانند تنبیه، لازم است قانون‌گذار در ارتباط تنگاتنگ با نظر عرف حرکت کند. گرچه تنبیه یکى از حقوقى است که در زمینه تربیت اطفال براى والدین مقرر شدهاست، این به معنای توجیه و یکی پنداشتن آن با کودک‌آزاری نیست. عدم پیش‌بینی ضمانت اجرایی مناسب برای کودک آزاری در ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، ایرادات اساسی به مجازات‏های مقرر شده در ماده 4 این قانون، عدم تطابق حکم ماده 8 این قانون با روال قانونگذار در سایر قوانین جزایی و ابهام قانونى مربوط به مفهوم «حدود متعارف تنبیه و تأدیب» از جمله ایرادات قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است. الحاق عبارت «هر گونه آزار جسمى یا روحى طفل» به موارد سلب حضانت از والدین در ماده 1173 قانون مدنی، پیش‌بینی ضمانت اجرا برای ماده 1178 قانون مدنی و ایجاد دفتر حمایت از کودکان در مراجع قضایى و حمایت از اطفال بزه‌دیده در مرحله بعد از وقوع جرم از جمله پیشنهادات این پژوهش‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Contemplation on the Child Abuse Act with an Emphasis on the Protection of Children and Adolescents in 1381

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Salehi 1
  • Maedeh Esmaelipour 2
1 PhD student of private law, Payame Noor University
2 Bachelor of Law, Payam Noor University of Kashan
چکیده [English]

Determining the end of childhood and ways to combat child abuse by Iranian legislators, especially according to the Children Protection Act (enacted in 1381) and the differences between child abuse and educational methods- such as punishment- which is considered to be one of the parental rights are the concerns of this study. Of the drawbacks of the laws protecting children and adolescents are lack of proper executive enforcement anticipated for child abuse in Article 2, problems of the penalties provided in Article 4, the discrepancy of decrees in Article 8 with the legislative procedure in other criminal laws and ambiguity in the limit of traditional punishment and discipline. Adjunction of clause: "any physical or mental abuse of a child" to deprive the child of parents in Article 1173 of the Civil Code, the prediction of the guarantee of the enforcement of Article 1178 of the Civil Code and establishment of offices responsible for the judicial protection of children as well as victimized children after the occurrence of a crime are examples proposed in this scientific research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child Abuse
  • Children’s rights
  • child and juvenile protection laws
  • victimized child
  • the rights of the child