کلیدواژه‌ها = حقوق زنان
بررسی مبانی فقهی موافقان و مخالفان حضور زنان در ورزشگاه

دوره 27، شماره 77، آبان 1401، صفحه 318-291

10.30497/flj.2022.243485.1822

زهره حاجیان فروشانی؛ محمد رضا حمیدی؛ فاطمه سواعدی