کلیدواژه‌ها = ولایت
حق و منسب بودن حضانت و آثار حقوقی آن

دوره 18، شماره 58، شهریور 1392، صفحه 131-155

10.30497/flj.2013.40820

کبری پورعبدالله


تغییر جنسیت و آثار فقهی ـ حقوقی آن بر روابط زوجین

دوره 17، شماره 56، فروردین 1391، صفحه 21-47

10.30497/flj.2012.39425

علی رضا فصیحی زاده؛ سعید صناعی


آثار و گستره اذن ولی در نکاح دوشیزه

دوره 14، شماره 50، شهریور 1388، صفحه 67-87

10.30497/flj.2009.40008

فائزه عظیم زاده اردبیلی


استقلال دختر در ازدواج و آراء مربوط به آن

دوره 13، شماره 49، اسفند 1387، صفحه 86-106

10.30497/flj.2009.67927

سید ابوالقاسم نقیبی