اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

صدیقه مهدوی کنی

دکتری علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

s.mahdavikaniisu.ac.ir

سردبیر

عباس کریمی

دکتری حقوق خصوصی استاد ممتاز گروه آموزشی حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران

abkarimiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمدعلی اردبیلی

دکتری علوم جزا و جرم شناسی استاد تمام (بازنشسته) گروه جزا و جرم‏شناسی دانشگاه شهید بهشتی

mohammaliardebilihotmail.com

گودرز افتخار جهرمی

دکتری حقوق استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

g_eftekharsbu.ac.ir

عباس کریمی

حقوق خصوصی استاد ممتاز گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران

abkarimiut.ac.ir

سید مصطفی محقق احمد آبادی

دکتری حقوق استاد گروه حقوق اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

m_mohagheghsbu.ac.ir

حسین میرمحمد صادقی

دکتری حقوق جزا - جرم شناسی استاد گروه جزا و جرم‏شناسی دانشگاه شهید بهشتی

h_sadeghisbu.ac.ir

دکتر فریبا حاجی علی

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه الزهراء

faribahajyahoo.com

سید محمد حسینی

دکتری حقوق دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

criminstut.ac.ir

فائزه عظیم زاده اردبیلی

دکتری علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

azimzadehisu.ac.ir

علی اکبر فرحزادی

دکتری حقوق خصوصی و دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

ujsas.ac.ir/cv.php?cv=52&slc_lang=fa
aliakbar.farahzadiyahoo.com

احمدعلی قانع

دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشیار گروه معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق(ع)

a.ghaneisu.ac.ir

صدیقه مهدوی کنی

دکتری علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

s.mahdavikaniisu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ناهدة جلیل عبد الحسن سلمان الغالبی

دکتوراه الفقه و الاصول (العلوم السلامیه) استاذ جامعی برتبة استاذ فی کلیة العلوم السلامیة / جامعة کربلاء / قسم الفقه واصوله

www.researchgate.net/profile/Nahida-Abdulhassan
bairut_dsyahoo.com

حسین علی الحاج حسن

دکتوراه العلوم الاسلامیه التخصص شریعة استاذ کلیه الاداب و العلوم الانسانیه جامعه اللبنانیه

hussein.hajjhassan.1ul.edu.lb

بلاسم عزیز شبیب علوش الزاملی الموسوی

دکتوراه الفقه واصوله. استاذ جامعی فی کلیة الفقه/ جامعة الکوفة.

balasimzeezshabeebuokufa.edu.iq
.

اعضای هیات تحریریه پیشین

دکتر ابراهیم بیگ زاده

دکتری حقوق بین الملل استاد گروه حقوق بین ‏الملل دانشگاه شهید بهشتی

beigzadehlawhotmail.com

حسین مهرپور محمدآبادی

دکتری حقوق استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

z.rouzbahaniyahoo.com

مدیر داخلی

مریم السادات محقق داماد

دکتری فقه و حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

mohagheghdamadisu.ac.ir

دبیر اجرایی

الهه حاجیان حیدری

کارشناسی ارشد

Publications Office Manager
nashriatisuw.ac.ir

ویراستار ادبی

دکتر لیلا خسروی

ویراستار ادبی نشریه

smaeeldehghangmail.com