تأثیر چالش‌های فقهی و حقوقی ناباروری بر روابط زوجین شهر اصفهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق- گرایش حقوق خانواده، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران.

2 دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران.

3 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر چالش‌های فقهی و حقوقی ناباروری بر روابط زوجین شهر اصفهان انجام شد. روش پژوهش باتوجه‌به هدف، کاربردی و شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی نابارورانی است که به مراکز درمان ناباروری واقع در شهر اصفهان مراجعه‌کرده بودند که با نمونه‌گیری خوشه‌ای، 201 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده­ها شامل دو پرسش‌نامه، یکی محقق ساخته و دیگر پرسش‌نامه استاندارد سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) صورت گرفت. اطلاعات جمع آوری شده از طریق آزمون t‌ تک‌نمونه­ای و رگرسیون چندگانه با نرم‌افزار کمی SPSS25 تحلیل شده. یافته­های بخش کمی نشان می‌دهد که خشونت با میانگین 16/4 بیشترین و طلاق با میانگین 69/3 کمترین چالش بین زوجین ناباور است. چالش‌های حقوقی، تأثیر منفی بر روابط زوجین دارد؛ ولی چالش‌های فقهی تأثیر معنادار بر روابط زوجین ندارد؛ بنابراین نمی‌توان گفت با افزایش یا کاهش چالش‌های فقهی روابط زوجین تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Jurisprudential and Legal Challenges of Infertility on Couples' Relationships in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Gorji 1
  • abolghasem valizadeh 2
  • Mohammad Hassani 3
1 Graduate of Master's degree in Islamic studies and law specialization in family law, Urmia University, Urmia, West Azarbaijan, Iran
2 Associate Professor, Department of Islamic Studies, Urmia University, Urmia, West Azarbaijan, Iran
3 Professor, Department of Educational Sciences, Urmia University, Urmia, West Azarbaijan, Iran
چکیده [English]

This study was conducted with the aim of investigating the impact of jurisprudential and legal challenges of infertility on couples' relationships in Isfahan city. According to the objective, the research style was applied and practical and the method of collecting data was descriptive and correlation type. The statistical population includes all the infertile people who were referred to the infertility treatment centers located in Isfahan city, and 201 people were selected as a sample by cluster sampling. The data collection tool included two questionnaires, one was made by the researcher and the other was the standard questionnaire on the marital compatibility of Spanier (1976). The collected data were analyzed through one-sample t-test and multiple regression with SPSS25 quantitative software. The findings of the quantitative section show that violence with an average of 4.16 is the highest and divorce with an average of 3.69 is the most minor challenge among Infertile couples. Legal challenges have a negative effect on couples' relationships, But jurisprudential challenges do not have significantly affect on couples' relationships; Therefore, it cannot be said that couples' relationships are affected by the increase or decrease of jurisprudential challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • jurisprudence
  • law
  • challenge
  • infertility
  • couples's relations
قرآن کریم
پوراسماعیلی، فرخنده و فاضلی عطار، زهرا (1394). ژنتیک، باروری و ناباروری. تهران: پاسارگاد.
 جمعی از پژوهشگران زیر نظرهاشمی شاهرودی، سید محمود (۱۴۲۶ ). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام. قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی برمذهب اهل بیت (علیهم السلام).
جمعی از نویسندگان (1389). رساله دوازده مرجع؛ اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه‏ای قائمیه اصفهان.
حسن بن یوسف بن مطهر اسدى‌ (علامه حلی) (1412ه ق). منتهى المطلب فی تحقیق المذهب‌. ج 1؛ مشهد: مجمع البحوث الإسلامیة.‌
حسینی خامنه ای، سید علی (1392). رساله اجوبه الاستفتائات. تهران: امیرکبیر.
سعیدی، داود، فروزانفر، عبدالله؛ (1401)،»بازپژوهی ادلة تعدد همسر از منظر فراجنسیتی«؛ دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده، 28، (78) 169-196.
 شاکری گلپایگانی، طوبی، مؤمن، رقیقه سادات؛ (1401)،» ازدواج مجدّد زوج در فرآیند قانون گذاری ایران با رویکرد به فقه حکومتی و سیاست شرعی» دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده، 27، (76) ،:5-31
شلبی، محمد مصطفی (1382ه ق) . المدخل فی التعریف بالفقه الاسلامی و قواعد الملکیة و العقود فیه. مصر: مطبعه دار التالیف.
شین، جان. (1366). پیشگیری و درمان نازایی؛ (ناصر ناظم و دیگران مترجم) . تهران، بعثت.
صفایی، حسین (۱۳۹۷). مختصر حقوق خانواده. تهران: نشر میزان.
 عاملی (لشهید الثانی)، زین الدین بن علی (بی تا) مسالک الأفهام. ج 7؛ قم: موسسه المعارف الاسلامیه
عباسی مولید، حسین، قمرانی، امیر، فاتحی زاده، مریم السادات. (1388) «آسیب‌شناسی زندگی زوج‏های نابارور ایرانی»؛ فصلنامه علمی و پژوهشی طب و تزکیه، 17، (73-72) 20-83.
الکرکی جبل عامِلی (المحقق الثانی)، شیخ علی بن الحسین (1408ق). جامع المقاصد فی شرح القواعد. ج 4؛ قم: مؤسّسه آلُ البَیْت لإحیاءِ التُّراث.
لنگرودی، جعفر (1387). مقدمه علم حقوق. تهران: گنج دانش
مجلسی، محمد باقر (1403ق). بحارالأنوار. ج57؛ بیروت، موسسه الوفاء.
مکی عاملی (شهید الاول)، محمد بن جمال الدین (بی­تا). اللمعة الدمشقیة. ج 1، بیروت: دار الفکر.
النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن (1362). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. ج 39؛ بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
Fertil Steril Practice Committee of tAmerican Society for Reproductive Medicine. (2008) Definitions of infertility and recurrent pregnancy loss، Birmingham, Alabama: American Society for.