بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

2 دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

چکیده

فلسفه مهریه اظهار علاقه مرد به زن برای شروع خوشبختی ‏هاست. به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه شده و عندالمطالبه باید این دین را مرد پرداخت نماید. سیطره تصورات غلط، چشم و هم ‏چشمی مهریه‏ های فرا نجومی به بار آورده است. نداشتن مهارت کافی در حل معارضات خانوادگی و پایین بودن تاب‏ ‏آوری دختران جوان و والدین و مراجعه سریع به دادگاه‏ها جهت تحت فشار قراردادن همسر با طرح مطالبه مهریه، آسیب‏های فراوانی به بار آورده است. از آن جایی که قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی در جهت رسیدن افراد به مطالبات خود از پشتوانه سلب آزادی استفاده کرده؛ این قانون دستاویز دعاوی خانوادگی گشته است. این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی از بعد فقهی و حقوقی به نقد سلب آزادی زوج در دعاوی مهریه پرداخته است. به نظر می ‏رسد انحصار سلب آزادی به موارد عدم تأدیه عمدی مهریه با وجود تمکن مالی قابل دفاع بوده در بقیه موارد تلاش برای حل معضل اصلی خانواده با مراجعه به مشاور، و تقسیط و تمهیل در ادای دین به جای سلب آزادی شوهر بهتر می‏توان به اهداف زندگی و ازدواج نائل آمده و قدمی در مسیر کاهش آمار طلاق و زندانیان برداشته شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Investigation and Criticism of Denial of Liberty Until Financial Debt Claims in Dowry Claims"

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Azizi 1
  • Farhad Abbasi 2
1 استادیار دانشگاه ارومیه دانشکده ادبیات
2 -
چکیده [English]

Mahriya philosophy was a pleasing affair for a woman to start a life. As soon as the marriage takes place, the woman owns the mahriyah. When she want,and when she requests must be paid this the debt. The dominance of misconceptions and rivalry has caused numerous in limit of mahriyah has given the eye and eye of metathyroidism. Lack of enough skills to solve family disputes, Patience and tolerance of young girls and Immediately and promptly referring to press her husband by resorting to get mahriyah has caused a lot of damages. Since The Law of the Implementation of Financial Convictions has benefitted from prison. women Imprison her husbands by misusing this rule. Since the law on how to execute financial convictions has been used to disenfranchise individuals, it has been the subject of family lawsuits. This article is an analytical and descriptive method of jurisprudential and legal criticism of denial of couples' freedom in mahriyah lawsuits. The monopoly of deprivation of liberty appears to be defensible in cases of deliberate non-payment of dowry despite financial hardship. In other cases, attempts to resolve the main family problem by consulting, and practicing religion rather than depriving the husband of a better life can be Achieve life and marriage goals and take a step toward reducing divorce rates and inmates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imprisonment
  • Mahriya
  • WhenDemand
  • marriage
قرآن کریم
آراد، علی(۱۳۴۱). مهر: تاریخچه و ماهیت و احکام آن از نظر حقوق مدنی ایران ومقایسه با مذاهب مختلفه. تهران: مصطفوی.
آیین‏نامه جدید اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب26/4/1380.
ابن بابویه، محمدبن علی(1425هـ). امالی، تهران: دارالکتب الاسلامی.
ــــــــــــ(1385). علل الشرائع. جلد دوم. قم:کتاب فروشى داورى
اردبیلی، محمد علی(1395). حقوق جزای عمومی. جلد دوم، تهران: نشر میزان.
جبعی عاملی(شهیدثانی)، زین الدین بن نورالدین علی بن احمد(1414هـ). مسالک الافهام. قم: مؤسسهمعارف اسلامی.
ــــــــــــــ(بی‏تا)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. دارالعلم اسلامی. بیروت.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1382). ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش.
جهانگیر، منصور. قانون مجازات اسلامی(1380). تهران: نشر دیدار.
حاجی ده آبادی، احمد(1390). «تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی اسلام». مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 2(4)، ص47ـ68.
حرعاملی، محمد بن حسن(1414 هـ). وسائل الشیعه. قم: مؤسسهآل البیت.
حلی(علامه)، حسن بن یوسف بن مطهّر(1378). تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه (تحقیق ابراهیم بهادری). جلد اول. قم: مؤسسهامام صادق(ع).
دهخدا، علی اکبر(1377).  لغت نامه دهخدا، انتشارت دانشگاه تهران.
رسائی‏نیا، ناصر(1391). حقوق تجارت، تهران:  آوای نور.
شریف الرضى، محمد بن حسین و صبحی صالح(1422هـ). المجازات النبویه،قم:دارالحدیث.
طباطبائی، سید محمدحسین، 1417هـ، المیزان فی تفسیر القرآن. جلد پنجم، قم:دفتر انتشارات اسلامی.
عزیزی، ابراهیم و عزیزی، مهدی(1396). محکومیت زندان در قتل غیر عمد در حقوق ایران و فرانسه. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ارومیه.
عزیزی، ابراهیم و فضلی، امین(1398). اعسار از منظر فقه و حقوق اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ارومیه.
قرائتی، محسن(1388). تفسیر سوره نور، تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.
کاتوزیان، ناصر(1391). اموال و مالکیت. تهران: میزان.
گلدوزیان، ایرج(1390). بایسته‏های حقوق جزای عمومی. تهران: نشر میزان.
گوهری، داود و ناصری، حسین(1394). «نقدی بر دیدگاه لزوم حبس مدعی اعسار در پرداخت مهریه»، مطالعات اسلامی: فقه و اصول، 47(103)، ص159ـ178.
لنگرودی، محمدجعفر(1362). دائره المعارف علوم اسلامی، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش.
محمدی ری شهری، محمد(1363). میزان الحکمه، جلد پنجم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
مدرسی، سید محمدتقی(1377). تفسیر هدایت، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی.
مرادی، قاسم و محمد حسین مرادی(1397). «عوامل عملی و نظری ناکارآمدی کیفرحبس»، فصلنامه علمی حقوقی، تهران: ش5. ص173ـ199.
مکارم شیرازی، ناصر، 1374، تفسیر نمونه، جلد اول، تهران: دارالکتب الإسلامیه.
موسوی خمینی، روح اله(1370). تحریرالوسیله، قم: مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم.
قانون حمایت خانواده، ۱۳۹۵.
قانون مدنی ایران، ۱۳۹۵.
قانون نحوه محکومیت‏های مالی مصوب1394.
پایگاه‏های اینترنتی:
استفتائاتی پیرامون حبس بدهکاران:
 www.saafi.com                              آخرین بازدید 25/9/1397.
تقسیط  مهریه:
 www.makarem.irآخرین بازدید 20/9/1397                      .
www.hamshahrionline.ir آخرین بازدید 23/9/1397          
www.tasnimnews.com آخرین بازدید 25/9/1397              
www.tabnak.ir آخرین بازدید 27/9/1397                                
www.yjc.ir                                            آخرین بازدید 25/9/1397
www.mizan.hadith.net                    آخرین بازدید 27/9/1397