آیین دادرسی دعاوی خانوادگی در قانون جدید حمایت خانواده از منظر اصول خاص حاکم بر این دعاوی

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

گروه حقوق دانشگاه مراغه

چکیده

امروزه دعاوی خانوادگی بخش عمده‌ای از پرونده‌ های مطروحه در دادگستری را به خود اختصاص داده است. اهمیت نهاد خانواده و تاثیر عمیق آن در اجتماع و مقتضیات حاکم بر دعاوی خانوادگی، ضرورت وجود اصول خاص این دعاوی را روشن می سازد. بدیهی است که پذیرش اصول مختص دعاوی خانوادگی مستلزم پذیرش آیین دادرسی خاص این دعاوی نیز خواهد بود. زیرا مقررات پیچیده آیین دادرسی مدنی نمی‌ تواند تامین کننده ضروریات دعاوی خانوادگی از جمله سرعت و سهولت و دقت باشد. قانون جدید حمایت خانواده که با هدف رفع مشکلات موجود و برطرف کردن خلاهای قانونی حاکم برحقوق خانواده تصویب گردیده، تا حدودی در مقررات آیین دادرسی این دعاوی تغییراتی ایجاد کرده و در برخی موارد جنبه‌ های نوآورانه نیز دارد. با این وجود توجه به برخی موضوعات ماهوی تا حدی این قانون را از هدف اصلی خود دور کرده است. در این مقاله ضمن تبیین اصول حاکم بر دعاوی خانوادگی، با بررسی این قانون و تا حدودی قوانین سایر نظام‌های حقوقی از جمله انگلیس و فرانسه، آیین دادرسی دعاوی خانوادگی از منظر این اصول مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه‌ می‌تواند روشنگر میزان موفقیت قانون جدید حمایت خانواده در این زمینه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Procedure of the family litigation in the new family protection Act from the perspective of the special principles governing these litigations.

نویسنده [English]

  • nahid safari
maraghe universty-law department
چکیده [English]

Family lawsuits cover most of the cases brought before the judiciary. The importance of the family and its profound impact on the community and the requirements of family litigations, clarifies the necessity of the special principle governing to the family litigation. It is clear that the acceptance of special principles require the acceptance of special procedure in family litigation. Because the complex rules of the civil procedure cannot provide the speed and ease and accuracy which is the necessity of the family litigation. The new family protection Act was approved to resolve the existing problems and resolve the lack of the law of the family and to some extent it change the rules of civil procedure and in some cases, have innovations. Nonetheless, including substantive issues cause distance of this Act from its main purpose. In this article with explaining the principle of family litigation and by reviewing this Act and some other legal systems such as France and England, we study the procedure governing the family cases from the perspective of these principles. This study will clarify the success of the new family protection Act.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family court
  • Family protection Act
  • Family action
  • Family procedure
اسدی، لیلا، و فریده شکری، آیین دادرسی امور و دعاوی خانوادگی(1393)، تهران، جاودانه، چاپ اول
ــــــــــــ، «سیاست افتراقی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و راهبردهای آن»(پاییز و زمستان1386)، دو فصلنامه علمی ترویجی فقه و حقوق خانواده، تهران، دانشگاه امام صادق، سال دوازدهم شماره 47
بداغی، فاطمه، آیین دادرسی در دادگاه­های خانواده(1391)،  تهران، میزان، چاپ دوم
سلگی، سجاد، نقد و تحلیل آیین و رویه دادرسی در دادگاه­های خانواده(1391)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق خصوصی، دانشگاه بین المللی امام خمینی
صفایی، حسین و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده(1390)، تهران، میزان، چاپ بیست و ششم
غمامی، مجید و حسن محسنی، «اصول تضمین کننده عملیات دموکراتیک در دادرسی و اصول مربوط به ویژگی­های دادرسی مدنی»(زمستان1385)، تهران، دانشگاه تهران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۷۴
کوشه، ژرارد و جان ،لانگلد،جان، و دانیل لبو، آیین دادرسی مدنی فرانسه(1391)، ترجمه سید احمد علی هاشمی، تهران، دادگستر، چاپ اول
محسنی، حسن، «مفهوم اصول دادرسی و نقش تفسیری آن­ها و چگونگی تمیز این اصول از تشریفات دادرسی»(1385)، تهران، مجله کانون وکلا، شماره 192ـ193
محسنی، حسن، «نقد لایحه حمایت خانواده از منظر آیین دادرسی»(1390):
Available at: http://www.datistan.com        1396.11.2 تاریخ بازدید
هیات پژوهشگران کاوندیش، نظام حقوقی انگلستان(1389)، ترجمه نسرین مهرا، تهران، میزان، چاپ اول
 
Butruille-Cardew, Charlotte, Family law in France: overview , (2017), available at https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-615-3545
Cantwell, Brian & Neil Smith, “A systemic approach to Divorce Court welfare work” ,(1990), family therapy, vVol 12, Issue 2
Dickens ,Jonathan, Beckeet, Chris & Bailey, sue, “justice ,speed and thoroughness in child protection court proceeding”,  (2014), children youth services review, vol 46
Sujoy, Chatterjee, “Balancing Privacy and The Open Court Principle in Family Law ”, (2014), Dalhousie Journal of Legal Studies, vol. 23