شناسنامه علمی شماره 69/ ویژه پاییز و زمستان 1397

شناسنامه علمی شماره

چکیده

 
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق(ع) ـ پردیس خواهران
مدیر مسؤول: دکتر صدیقه مهدوی کنی
سردبیر: دکتر محمدعلی اردبیلی
دبیر این شماره: دکتر زهره خانی
 
هیأت تحریریه(به ترتیب رتبه علمی و حروف الفبا)
محمدعلی اردبیلی / استاد گروه جزا و جرم‏شناسی دانشگاه شهید بهشتی
گودرز افتخار جهرمی / استاد گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی
ابراهیم بیگ‏زاده / استاد گروه حقوق بین ‏الملل دانشگاه شهید بهشتی
علی رضا فیض/ استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران
سید مصطفی محقق احمدآبادی/ استاد گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی
حسین مهرپور محمدآبادی / استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
حسین میرمحمدصادقی / استاد گروه جزا و جرم‏شناسی دانشگاه شهید بهشتی
فریبا حاجی علی / دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
سیدمحمد حسینی/ دانشیار گروه حقوق دانشگاه تهران
فائزه عظیمزاده اردبیلی / دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)
 
منتخب هیأت داوران(به ترتیب رتبه علمی)
دکتر هاله اکبرنژاد حسینی، دکتر کبری  پور عبدالله،  دکتر زهرا راستی، دکتر فریده سعیدی، دکتر هاجر کاظمی افشار،
دکتر بشری محمدی فرد، دکتر مریم منوچهری، دکتر رقیه سادات مؤمن
 
مدیر اجرایی: الهه حاجیان حیدری                      ویراستار ادبی: دکتر اکرم جودی نعمتی
ویراستار ترجمه چکیده مقالات به زبان انگلیسی: دکتر بهناز کیباخی
طراحی و چاپ: کارور                                قیمت: 150000 ریال

عنوان مقاله [English]

Scientific Identity No. 69 / Special Fall & Winter 2013

چکیده [English]

Family Law and Jurisprudence Journal
 Vol.23/ Fall and Winter 2019 / No.69
 Under the direction of the research vice president
Director-in-change: Imam Sadiq(P.) University, Girls’ College
Managing Director: Dr.Seddigheh Mahdavi Kani
Editor-in-chief: Dr. Mohammad Ali Ardebili
 
Associate Editor: Dr. Zohreh Khani
Editorial Board:
Mohammad Ali Ardebili \ Professor Department of Law and Criminology, Shahid Beheshti University
Godarze Aftekhar Jharomi \ Professor Department of Law, Shahid Beheshti University
Ebrahim Bigzadeh \ Professor Department Intrnational Law, Shahid Beheshti University
Alireza Feiz \ Professor Department of Philosophy, Tehran University
Seyyed Mostafa Mohaghegh Ahmad Abadi \ Professor Department of Law, Tehran University
Hossein Mehr Pour Mohammad Abadi \ Professor Department of Private Law, Shahid Beheshti University
Hossein Mir Mohammad Sadeqi \ Professor Department of Law and Criminology, Shahid Beheshti University
Fariba Haji Ali \ Associate Professor Group jurisprudence and principles of Islamic law, Al-Zahra University
Seyyed Mohammad Husseini \Associate Professor Department of Law, Tehran University
Fa’ezeh Azimzadeh Ardebili \ Associate Professor Groups of Islamic law and jurisprudence, Imam Sadiq(P.) University
 
Contributing Advisors:
Dr. Haleh Akbarnejad, Dr. Kobra Pour Abdollah, Dr. Zahra Rasti, Dr. Farideh Saeedi, Dr. Hajar Kazime Afshar, Dr. Boshra Mohammadifar, Dr. Maryam Manuchehri, Dr. Roghayeh Saadat Moemen
 
Persian Editor: Dr. Akram Judy Ne’mati
Executive Manager: Elaheh Hajian Heidari
English Editor: Dr. Behnaz Kiybakhi
Price: 150000 Rials