آسیب شناسی سیاست کنترل موالید و قانون تنظیم خانواده

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

2 دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق خانواده دانشگاه امام صادق(ع)پردیس خواهران

چکیده

کنترل جمعیت و تحدید نسل، سیاستی است با روش‏های گوناگون که از سوی اندیشمندان کشورهای غربی اتخاذ و در سطح بین‏المللی به اجرا درآمده است؛ در حالی‏که این سیاست‏ها، مخالف آموزه‏های دینی ما و هدف آن، کاهش جمعیت جوامع مسلمان است واجرای آن در کشورهای در حال توسعه و جوامع اسلامی، منجر به آسیب‏هایی در خانواده‏ها شده است. از این رو سوال اساسی در پژوهش حاضر آن است که سیاست کنترل جمعیت چه آسیب‏هایی را برای خانواده‏ها در پی دارد و دیدگاه فقها در خصوص روش‏های کنترل موالید چیست؟ در این مقاله با بررسی تاریخچه به‏کارگیری سیاست‏های کنترل جمعیت در ایران، مطالعه اهداف این سیاست‏ها وهمچنین بررسی نظرات فقها، به این نتیجه می‏رسیم که اجرای این سیاست‏ها، آسیب‏های فراوانی را به دنبال دارد؛ همچون آسیب‏های اخلاقی و تربیتی برای فرزندان، مجاز شدن سقط جنین و عقیم سازی، ابتلای زنان و مردان به بیماری‏های مختلف و.... لذا باید از اجرای این سیاست‏ها جلوگیری به عمل آید و ضمن تشویق خانواده‏ها به تکثیر نسل، روش‏هایی برای مدیریت آن به‏کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology of the Birth Control Policy and Family Planning Law

نویسندگان [English]

  • Faeze Azimzadeh Ardebili 1
  • zahra Jalali 2
1 Associate Professor, Department of Jurisprudence and Islamic Law, Imam Sadiq University (AS)
2 MA in Jurisprudence and Family Rights, Department of Jurisprudence and Islamic Law, Imam Sadiq University (AS),
چکیده [English]

Population control is a widely adopted policy in western countries, which is executed on an international level. However, such policies are against the Islamic law and aim to decrease the population of Muslims across the world. The implementation of this policy has caused significant damage to families, especially in developing Islamic countries. The present study aimed to determine the damages of the population control policy in families by reviewing the history of the population control policy in Iran, recognizing the goals of these policies, and exploring the viewpoints of jurists toward birth control. The results revealed several damages due to the execution of population control policies, including educational and ethical problems in children, permission for abortion and neutralization, and disease occurrence in men and women. Therefore, birth control and family planning policies must not be implemented. In addition, families should be encouraged to reproduce, while proper methods must be adopted for the management of the increased population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Population Control Policy
  • Birth Control
  • Family
  • Fertility Rate
  • Fertility
  • Family Control
اصفهانى(فاضل هندى)، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام (1416هـ)، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول
امانی، مهدی، جمعیت‏شناسی عمومی ایران(1380)، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‏ها(سمت)، چاپ اول
بهجت گیلانى، و محمد تقى فومنى، استفتائات(1428هـ)، قم، دفتر آیت الله بهجت، چاپ اول
تقوی، نعمت الله، جمعیت و تنظیم خانواده(1380)، تبریز، نشر جامعه پژوه و نشر دانیال، چاپ هشتم
 جهانفر، محمد، جمعیت‏شناسی ایران(1376)، تهران، دانشگاه پیام نور
حر عاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه(1414هـ)، قم، موسسه آل البیت، چاپ اول
حسینی خامنه‌اى، على بن جواد، أجوبة الاستفتائات(1420هـ)، بیروت، الدار الإسلامیه، چاپ سوم
حسینی طهرانی، محمد حسین، رساله نکاحیه(کاهش جمعیت ضربه‏ای سهمگین بر پیکر مسلمین)(1425هـ)، مشهد، مؤسسه تنظیم و نشر دوره علوم و معارف اسلام، چاپ دوم
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه(1344)، تهران، دانشگاه تهران
راغب اصفهانی، حسین بن محمدبن المفضل، المفردات فی غریب القرآن(1423هـ)، قم، ذوی القربی
سبحانی‏نیا، محمد، «تحدید خانواده، تهدید جامعه»(1391)، ره توشه راهیان نور، شماره1
سوختانلو، زهرا و رحمت آبادی، اعظم، «تحدید نسل شیعه، تهدید جامعه ایران(علل کاهش جمعیت و پیامدهای آن)»(1392)، معرفت، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، شماره189
سیوری حلى، مقداد بن عبد اللّه، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع(1404هـ)، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى(ره)، چاپ اول
شورای عالی انقلاب فرهنگی، جنگ جمعیتی(ستیز صهیونیسم علیه ملت‏ها)(1392)
طباطبایى حائرى، على بن محمد، ریاض المسائل(ط/ الحدیثه) (1418هـ)، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول
طلعتی، محمد هادی، رشد جمعیت، تنظیم خانواده و سقط جنین(آرا و مبانی فقهی ـ حقوقی)(1383)، قم، بوستان کتاب قم، چاپ اول
طوسى، ابو جعفرمحمد بن حسن، الخلاف(1407هـ)، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول
طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسیله إلى نیل الفضیله(1408هـ)، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى، چاپ اول
عاملى، محمد بن مکى (شهید اول)، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه(1410هـ)، بیروت، دار التراث ـ الدار الإسلامیه، چاپ اول
عاملى، زین الدین بن على(شهید ثانى) ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه(المحشى ـ کلانتر)(1410هـ)، قم، کتابفروشى داورى، چاپ اول
ــــــــــ، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام(1413هـ)، قم، مؤسسه المعارف الإسلامیه، چاپ اول
عظیم‏زاده اردبیلی، فائزه و انسیه خدایی، «فرهنگ کنترل موالید در نگاه فقهی و اجتماعی» (1391)، دوفصلنامه علمی ـ ترویجی فقه و حقوق(ندای صادق)، تهران، دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران، شماره 57
فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین(بی‏تا)، قم، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
فولادی، محمد، «تاملی در سیاست کنترل جمعیت؛ آثار و پیامدهای آن»(1390)، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، شماره1
قمى، صدوق، محمد بن على بن بابویه، من لا یحضره الفقیه(1413هـ)، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم
کلانتری، صمد، جمعیت و تنظیم خانواده(1378)، اصفهان، فروغ ولایت
کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی(1405هـ)، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم
گاردنر، جان ویلیام، جنگ علیه خانواده(1386)، ترجمه معصوم محمدی، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان
محدث نوری، حسین، مستدرک الوسائل(1408هـ)، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث العربی، چاپ اول
مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعة(1413هـ)، قم، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، چاپ اول
مک کبین، ببل، «تأملی درباره خانواده تک فرزندی»(آذر1382 و اسفند1384)، سیاحت غرب، سال اول، شماره 6 و سال سوم، شماره32
مکارم شیرازى، ناصر، أحکام النساء(1426هـ)، قم، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام، چاپ اول
موحدی لنکرانى، محمد فاضل، الأحکام الواضحه(1422هـ)، قم، مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السلام، چاپ چهارم
موسوی خمینى، روح اللّه، استفتائات(1422هـ)، ج3، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم
ــــــــــ، صحیفه نور(1378)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام(1404هـ)، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم
نخعی، مهناز، جمعیت و تنظیم خانواده(1388)، تهران، آییژ، چاپ سوم
 
پایگاه‏های اینترنتی:
http://www.jz.ac.ir