نقش اشتغال زنان در توسعه و تعدد نقش‌ها

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار می‌تواند زمینه بهره‌گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را به فعل آورد. به همین دلیل، مجموعه عواملی که می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت هرچه بیشتر این جمعیت توانمند در عرصه‌های اقتصادی اجتماعی کشور باشد از اولویت بیشتری برخوردار است.
مقاله حاضر در پی شناخت عوامل مؤثر و موانع اشتغال زنان و تعیین نقش این قشر از جامعه در اقتصاد کشور و سهم ایشان در نیروی کار شاغل می‌باشد. در این مقاله همچنین جایگاه زن و نقش اقتصادی او در جامعه از دیدگاه دین مبین اسلام و نیز تبیین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر اشتغال زنان ایرانی در ابعاد مختلف اندیشه دینی و سیستم حقوقی موجود بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Women's Employment and Their Role in the Development of Society

نویسنده [English]

 • Dr. Fahimeh Malekzadeh
Assistant Professor of Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Women's employment in society is important that's why society should make good use of women and they should be encouraged to participate more in the workforce .Priority should be given to the elements which can prepare the situation to help women participate more in the  economic and social arena of the country.
This article's aim is to highlight the positive points regarding women's employment and the hurdles which are faced during this process and the positive outlook of women in the workforce and specify their role in society. Also the influence of women in the workplace and on society from an Islamic and Legal point of view are studied.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Women
 • labor laws
 • employment
 • Economy
 • the right of ownership

عنوان مقاله [العربیة]

دور النشاط المهنی للمرأة فی توسیع الأدوار و تنویعها

چکیده [العربیة]

إنّ الإهتمام بالحضور المهنی للمرأة و سوقها الی ساحة العمل یمهد الأرضیة لإستثمار هذه الطاقة إستثماراً حسناً ؛ لهذا نری إنّ الأسباب الممهدة للمشارکة الفاعلة لهذه الشریحة فی شتی المجالات الإقتصادیة الاجتماعیة تتمتع بأهمیة بالغة.
هذا المقال یرمی الی معرفة العوامل المؤثّرة و العراقیل التی تقف فی وجه حضور المرأة فی ساحة العمل، و تحدید دور هذه الشریحة فی المجتمع و فی اقتصاد البلد و نصیبها من بین القوی العاملة. کما یهتم بمکانة المرأة و دورها الاقتصادی فی المجتمع من وجهة نظر دین الاسلام المبین، و یبین أهم العوامل المؤثّرة فی تنشیط حضور المرأة فی ساحة العمل علی ضوء الأبعاد المختلفة للـفکر الدینی و النظام القانونی السائد.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • النساء
 • قانون العمل
 • شغل
 • الاقتصاد
 • الجنسی
 • المالکیة