تاثیر پذیرش نظریه انقلاب نسبت در کیفیت تداخل عده

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه بیرجند

چکیده

در مصادیق متعدد برای عده زن، اگر دو سبب وجود داشته باشد، محل اختلاف است که عده‏ها تداخل ­می‏کنند و رعایت یک عده بر زن واجب و لازم است؟ یا این که عده‏ها تداخل نمی­کنند؟ این اختلاف ناشی از تعارض ادله است. از سوی دیگر، زمانی که بین دو دلیل، تعارض مستقری وجود داشته باشد و دلیل سومی با ورود خود این نسبت را به عموم و خصوص مطلق تغییر دهد، در کیفیت رفع تعارض نظر واحدی وجود ندارد. برخی از اصولیان، کبرای انقلاب نسبت را قبول ندارند و برخی آن را پذیرفته‏اند؛ برخی دیگر هم با توجه به دلیل سوم و با شرایطی آن را مورد پذیرش قرار داده­اند. در این مقاله که با شیوه تحلیلی و با تکیه بر منابع دست اول فقهی و اصولی به انجام رسیده است، تبیین می‏شود که یکی از خاستگاه­های اختلاف در احکام تداخل عده، اختلاف در پذیرش نظریه فوق می­باشد؛ بدین معنی که با پذیرش نظریه و سنجش گروه اول از ادله­ متعارض با گروه دوم، نسبت آن با گروه سوم از ادله تغییر می‎کند و از تباین به عموم و خصوص مطلق تبدیل می­شود و امکان تخصیص و جمع دلالی فراهم می­آید. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Acceptance of the "Theory of Changing of the Relationship between Evidences” in the Ordinances concerning the Overlapping of the Period of Waiting (Iddah)

نویسنده [English]

  • seyed Mohammad Razavi
چکیده [English]

In several cases there are two sources for the period of waiting. There is a dispute between jurists in these cases as to whether it is obligatory or necessary for the divorcee to wait and looked out for two periods of waiting (Iddah) or one, or that the waiting period does not overlap. This dispute is due to the conflict of evidence. On the other hand, when there are two pieces of evidence and there is an established conflict over the two that should be resolved and a third evidence changes this conflict between them to absolute generality with its entrance, there is no single opinion on the quality of the conflict resolution. Some great fundamentalists do not accept the “theory of changing the relationship between these pieces of evidence” while some have accepted it, while others have accepted it in light of the third evidence and under its terms. In this article, which has used the analytical method, relying on first-hand jurisprudential and fundamental sources, we argue that one of the origins of the difference in the rules of the interference of a number of differences in the acceptance of the above theory. Thus, by accepting the theory and evaluation of the first group contrariquent evidence with the second group, its proportion to the third group has changed from the evidence, and from the contradiction to the general and absolute, and the possibility of allocation and aggregation of the dealership is provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iddah (Period of waiting)
  • change the relationship between evidences
  • divorcees

عنوان مقاله [العربیة]

قبول نظریة انقلاب النسبة و أثرها علی أحکام تداخل العدتین

چکیده [العربیة]

ثمة مصادیق عدیدة تؤدی إلی تداخل العدة للمرأة و فی حالة تداخل العدتان مع بعضهما البعض، هل یجب علی المرأة الإلتزام بعدة واحدة، أم أنهما لا تتداخلان، و هذا الخلاف ناجم عن التعارض بین الأدلة. ومن جهة أخری عندما یکون التعارض بین الدلیلین من نوع التعارض المستقر یوجد دلیل ثالث یبدل هذه النسبة بین الدلیلین(أی التعارض المستقر) إلی العموم و الخصوص المطلق فلا یوجد اتفاق فی الآراء حول رفع هذا التعارض. بعض الأصولیین لایقبلون المقدمة الکبری لقضیة انقلاب النسبة و البعض الآخر یقبلونها و الفریق الثالث یقبلونها لکن بعد وضع بعض الشروط و نظراً إلی ماهیة الظروف للدلیل الثالث. قامت هذه المقالة توضیح ذلک باستخدام الطریقة التحلیلیة و التمتع بالمصادر الفقهیة و الأصولیة الأصیلة فی أن واحداً. من عوامل اختلاف الآراء فی الأحکام المرتبطة بتداخل العدتین یرجع إلی قبول نظریة انقلاب النسبة أو عدم قبولها؛ بمعنی أنه بعد قبول هذه النظریة و القیاس بین الفریق الأول من الأدلة المتعارضة مع الفریق الثانی تتغیر النسبة فیما بین الفریقین من الأدلة مع الفریق الثالث، من التباین إلی العموم و الخصوص المطلق، تتوفر إمکانیة التخصیص و الجمع الدلالی.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • إنقلاب النسبة
  • تعارض الأدلة
  • العدة
  • الطلاق البائن
  • الطلاق الرجعی
  • تداخل العدتین