شیوه ‏های جبران خسارت معنوی در زندگی مشترک زوجین

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه باهنر

چکیده

امروزه خسارت معنوی در ایجاد مسؤولیت (اعم از مدنی و کیفری) تأثیر یکسانی در مقایسه با خسارت مادی دارد. اگرچه مشکلاتی چون نامحسوس بودن خسارت وارده، دشواری اثبات آن در نزد مرجع رسیدگی، دشواری تقویم و کارشناسی میزان خسارت و در نهایت صعوبت جبران واقعی خسارت معنوی، امر رسیدگی به تظلم‌ خواهی را به مراتب سخت‌تر می ‌کند؛ اما این امر دلیل موجهی برای مسؤول نبودن زیان‌کار نیست. با توجه به اهمیت زیاد حقوق غیرمالی زوجین در خانواده و حساسیت این نظام در رابطه با حقوق مربوط به شخصیت افراد و مبتلابه بودن اعضای خانواده در ایجاد این نوع خسارت، به نظر می‌ رسد خانواده در برابر خسارات معنوی، شکننده‌ ترین نهاد است. از همین رو روش‌ های جبران این نوع خسارات نیز نقش تعیین کننده‌ایی در تداوم خانواده دارد. لذا سؤال اساسی در این تحقیق، چگونگی موضعگیری قانون و منابع آن در رابطه با نحوه‌ جبران خسارت معنوی زوجین است. راهکارهایی مانند سقوط نفقه، شرط ضمن عقد، سکونت علی‌حده از جمله روش‌هایی هستند که به نحوی دافع و رافع خسارت معنوی در روابط زوجین ‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ways to Compensate Spiritual Damage in Couples’ Common Life

نویسندگان [English]

  • Hasan Moradzadeh 1
  • Fahimeh Sadat Razavi 2
1 Associate professor, Shahid Bahonar University
2 MA student Private law, Shahid Bahonar University
چکیده [English]

Nowadays spiritual damage in the creation of responsibility (both civil and criminal) has the same effect in comparison to material damage. Though problems such as the damage being intangible, the difficulty of proving it before the investigating authority, the difficulty of the assessment and expertise of the amount of damage, and finally the difficulty of compensating the actual spiritual damage makes the matter of investigation and asking for grievances much more difficult; but this is not a reasonable excuse for the one who has incurred a loss to be irresponsible. Given the great importance of non-financial rights of the couples’ in the family and the sensitivity of this system in relation to the rights which are related to the characteristics of individuals and the members of the family being the cause of suffering in the creation of this kind of damage; it seems as though the family is the most fragile entity against spiritual damage. Therefore, methods for compensating this kind of damages also have a determining role in the continuity of the family. So the main question in this research is what the position of law is and how its resources behave in relation to the method of compensation of couples’ moral damage. Solutions such as fall of alimony, conditions agreed upon at the time of the wedding ceremony, and separate residences are examples of methods that can be used to repel and solve the moral damage in couples’ relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual damage
  • couples
  • husband and wife
  • Family
  • compensation of damage