بررسی دلایل لزوم حمایت کیفری از حریم خصوصی خانواده

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

چکیده

خانواده حریمی خصوصی و تابع ویژگی‌های حقوق خصوصی است. از سوی دیگر، دولت به عنوان متصدی اصلی عمومی، وظیفه حمایت از تمامی افراد را با توسل به حقوق مدنی و کیفری بر عهده دارد؛ اما با نظر به بعد عمومی حقوق کیفری، اصل بر عدم ضرورت حضور آن در مواجهه با خانواده است. حال، پرسش اساسی این است که \"با لحاظ کردن حقایق موجود، دلایل علمی امتزاج حقوق کیفری با خانواده چیست و مبتنی بر کدام دلایل می‌توان این ارتباط را موجه، عقلانی و ضروری دانست؟\" نتایج حاصل و یافته های پژوهش، آن است که دلایل متعددی، حمایت حقوقی کیفری از خانواده را ضروری می‌ سازد که اصلی ترین آنها عبارت اند از: لزوم اهتمام به اهداف حقوق کیفری به نحو مطلق از منظر فقه و قانون، وجود مسؤولیت نهی از منکر در خانواده، لزوم حمایت از کرامت ذاتی فرد و کلیت خانواده توسط حکومت اسلامی، مشکک بودن و نامقدر بودن مفهوم آزادی در فهم عرفی، وجود تدبیر تضمینات کیفری در حمایت از فرد و خانواده در شرع و لزوم عقلی اجرای آنها در هنگام اطاعت از شارع، که این مبانی در پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی ترسیم گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

To Study the Necessity of Supporting Criminal Law from the Private Sanctuary of the Family

نویسندگان [English]

  • Faezeh Azimzadeh Ardabili 1
  • Zahra Mirzazadeh 2
1 Associate professor, Imam Sadiq University, Women’s University
2 MA graduate, Department of Family Law, Imam Sadiq University, Women’s University
چکیده [English]

As a private domain, the family is abides to the private law. On the other hand, as the only major authority, the government has the responsibility of supporting all individuals by resorting to civil and criminal law. However, by taking the general aspect of the criminal law into consideration, it shoud not be applied when fasenig family problem. The basic question is “by considering the existing facts, what are the scientific reasons for the integration of the criminal law and family and on the basis of which reasons can this relationship be considered justified, rational and necessary?” In this way, the findings of research shows, that there are many reasons in supporting family by criminal of as follews: the necessity of the commitment to the goals of criminal law to jurisprudence and law, the responsibility of the family in forbidding evil, supporting internal dignity of an individual as well as the family as a whole by the Islamic government, the ambiguity of the concept of freedom, and finally devising criminal guarantees in protecting the individual and the family according to Shariah and the logical necessity of their implementation has been described in this descriptive and analytical study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public law
  • private sanctuary
  • Government
  • family law
  • Criminal law