حق بر هم زدن معامله توسط ورثه در نظام خانواده

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

عضوهیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

چکیده

در چارچوب نظام حقوقی خانواده، یکی از مسائل قابل تأمل و کاربردی، حق بر هم زدن معاملات مربوط به ارث، توسط اعضای خانواده است. قانون مدنی در این مسأله، به تقریر ماده 445 اکتفا کرده که در آن، حکم کلی انتقال یافتن این حق از مورث به ورثه مطرح شده است؛ لذا با توجه به خلأ قانونی در فروعات ماده قانونی مذکور، این سؤالات مطرح می‌شود که چنانچه اعضای خانواده متعدد باشند و در اعمال حق خیار خویش وحدت نظر نداشته باشند، این حق به نحو عام بدلی مورد توجه قرار می‌گیرد یا عام مجموعی؟ و آیا در اعمال خیار و امکان استفاده از آن، ملازمه‌ای وجود دارد یا خیر؟ به استناد اصل 167 قانون اساسی، در این قبیل مسائل باید به آراء معتبر فقهی تمسک جست؛ اما از آنجا که فقها در این موضوعات اختلاف نظر دارند؛ مقاله حاضر سعی می‌کند با تکیه بر اصول و قواعد فقهی ـ حقوقی،و منابع اصیل و ‏معتبر فقهی، حکممساعد با روح قانون و هماهنگ با عمومات و اطلاقات ادله را به طور‏مستدل ارائه کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Right to Cancel a Transaction by the Heirs in the Family System

نویسنده [English]

  • Narges Izadi
چکیده [English]

Within the framework of the system of family law, one of the issues which is worthy of thoughtful consideration, is the right to cancel a transaction related to an inheritance by the members of a family. The Civil Law (on this issue) has relied on the assertion of Article 445 in which, the overall ruling of the transfer of this right from the bequeathed to the inheritance has been proposed; therefore considering the legal deficency in the ramifications of the above mentioned law, these questions arise that if the members of a family are numerous and they have no unanimity to execute their right how should they deal the problem wheather the attention should be paid to one of the opposition member or to aggregated one. Does a correlativity in the application of an option and the possibility of using it, exist or not? According to Article 167 of the constitution, in these types of cases adherence to reliable jurisprudential opinions must be sought; but due to the discrepancy of opinion among jurists on these issues this paper by relying on the principle and jurisprudential-legal rules and authentic sources, tries to offer a ruling that is in compatible with general ruling and consistent with absolute reasoning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • transcend
  • option
  • heritage
  • estate