اصول حاکم بر روابط اعضای خانواده در نظام معرفتی اسلام

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

چکیده

نظام جامع معرفتی اسلام در عین توجه به مسائل و احکام فردی، توجه ویژهای دارد به مسائل اجتماعی به‌خصوص‌ خانواده و هر آنچه که به تحکیم آن بینجامد. نیز با هر آنچه که موجب تزلزل پایه‌های خانواده شود، مبارزه می‌کند. مساله پژوهشی مقاله حاضر این است که ضمن معرفی ارکان این نظام، جزء‌بینی و یک‌سو‌نگری را کنار گذارد و با نگرشی سیستمی و مجموعه‌نگر، مباحث را تحلیل کرده، اهداف و جزئیات آن را مورد مداقه قرار دهد و خرده ‌نظام خانواده را به عنوان یکی از ارکان این سیستم منسجم و هماهنگ تحلیل نماید و بیان کند که اصول حاکم بر نظام ارزشی و حقوقی خانواده چیست و چه کاربردی دارد؟ و اثبات نماید که در صورت تعارض یا تزاحم این اصول با دیگر قوانین این حوزه،  نمی‌توان اصول  را نادیده گرفت؛  نگاه حقوقی صرف به مسائل خانواده و غفلت از ماهیت متعالی آن موجب فروپاشی می‌گردد و هیچ نیرویی جز اخلاق و ایمان نمیتواند بر خانواده حکومت کند و آرامش را به آن بازگرداند.تقویت اخلاق نه تنها به استحکام خانواده می‌انجامد، بلکه سبب سعادت و سلامت جامعه نیز می‌گردد. البته تقویت اخلاق به این معنا نیست که مسائل حقوقی در خانواده نادیده گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Principe Governing Family Relation in Islamic Epistemological System

نویسنده [English]

  • صدیقه مهدوی کنی
چکیده [English]

The comprehensive Islamic Epistemological system pays particular attention to both individual and social issue with special reference to family affairs as well AS MATTERS WHICH HELP CONSOLIDATION OF FAMILY RELATION.
It also challenges issues which destabilize family foundation. The authors tries to make an effort to remove partial attitude and by using systematic approach tries to analyze its detailed objective and introduce the familial subsystem as a coordinated pillar of Islamic system also expressing principle governing moral value of family legal system, its applicability and possibility of its ignorance in case of conflict with other rules within the domain of family. It has to be noted that considering merely the legal perspective in family issue and ignoring its sublime nature may break the family foundation apart. Therefore no power could govern family and restore peace and tranquility, but morale and faith. Reinforcing morale value not only helps strengthening family foundation, but may lead to social health and prosperity. Without a doubt reinforcing morale value does not mean ignoring legal aspect of family issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Principle
  • system
  • consolidate
  • Ethics
  • Law