علل و مستندات حرمت ازدواج با غیرمسلمان

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

دکتری علوم قرآن و حدیث و کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی؛ استادیار و معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق پردیس خواهران

چکیده

یکی از حکمت‌های ازدواج در نصوص دینی، بقای نسل است و از مهم‌ترین مسائل ازدواج، کفویت اعتقادی میان زوجین و حرمت ازدواج با بیگانگان است. در این مقاله سعی شده است مبانی و مستندات حرمت ازدواج زن یا مرد مسلمان با بیگانگان بر پایه آیات و روایات فقهی تبیین شود. از نظر فقهی اگر مردی با زنی از اهل کتاب ازدواج نماید، ‌فرزندی که از زن ذمی متولد می‌شود به مرد مسلمان ملحق می‌شود، ولی اگر زن مسلمان با مردی از اهل کتاب ازدواج کند، فرزند او به کافر ملحق است نه به مسلمان. به همین دلیل، از نظر فقهای اسلام، ازدواج موقت؛ با زنان یهودی و مسیحی به عنوان یک اصل اولی جایز است، ولی ازدواج دائم با مشرکان را همه فقهای اسلام ممنوع می‌دانند، اعم از آن‌که کتابی باشند یا غیرکتابی. ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان هم کلاً ممنوع است؛ زیرا لازمه این ازدواج سلطه و اقتدار غیرمسلمان بر مسلمان خواهد بود؛ چونزن معمولاً تربیت همسرش را می‌پذیرد، ممکن است مرد او را به قبول دین خود مجبور کند. بررسی آراء علمای امامیه و عامه در خصوص علل و مستندات ممنوعیت ازدواج‌های یادشده، موضوع مقاله حاضر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

On the Question of Legitimacy of Marriage with Non Muslims

نویسنده [English]

 • Faezeh Azimzadeh Ardebili
چکیده [English]

One of the philosophies of marriage in different religions is continuation of offspring. The important factor in marriage is mutual consent between the couple and the legitimacy of marriage with non-Muslims. In this article, the writer tries to identify the principle and authentication of marriage of a Muslim woman or a man with a non - Muslim on the basis of Quranic verses and Islamic traditions.From the theological point of view, if a man begets children out of marriage with a Muslim woman, the man has to treat them as his own children and they must be recognized as his own. However, if a man marries a non - Muslim, the child must be attributed to his true faith. (WHAT DOES THIS MEAN? ISLAM?)
From the Islamic point of view, temporary marriage with a non - Muslim woman is permitted, but lawful marriage with a non - Muslim is legally prohibited. Islam does not actually recognize the marriage rules of non - Muslims as having a bearing on Muslims, while the marriage of a Muslim woman with a non - Muslim is in general prohibited and not legally recognised.Because a child’s upbringing is the mother’s responsibility, a non - Muslim man may force his wife to convert to his religion, which may subsequently lead to the domination of non Muslims over Muslims.In this article, the view of theologians and public opinion on the legitimacy of above-mentioned types of marriage are extensively studied.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marriage
 • Non Muslims
 • people of book
 • non beliver
 • Saebi (a sect)
 • prohibition of marrige

عنوان مقاله [العربیة]

أسباب و أدلة تحریم الزواج من غیر المسلم

چکیده [العربیة]

من إحدى حکم الزواج فی النصوص الدینیة هو تتابع النسل، و من أهم قضایا الزواج هو تحقیق التکافؤ الإعتقادی بین الزوجین، و تحریم زواج المسلم من غیر المسلم.
وقد تم السعی فی هذه المقالة تبیین أصول و أدلة تحریم زواج المرأة المسلمة أو الرجل المسلم من غیر المسلم أو المسلمة مستندا ً إلى الآیات و الروایات الفقهیة.
تؤید النصوص الفقهیة إلحاق الطفل المولود من زواج الرجل المسلم بامرأة من أهل الکتاب إلى الرجل، أما فی عکس هذه الحالة یتم إلحاق الطفل المولود من زواج المرأة المسلمة برجل من أهل الکتاب أبیه الکافر ولا إلى الأم المسلمة.
وعلى هذا الأساس یعتقد الفقهاء المسلمون بجواز الزواج المؤقت (المتعة) بالمرأة الیهودیة أو المسیحیة کأصل أولی، أما الزواج الدائم بغیر المسلم فیحرمه کافة فقهاء المسلمین سواء کان الزواج من أهل الکتاب أو غیر أهل الکتاب.

و کذلک لا یجوز مطلقا ً زواج المسلمة من غیر المسلم، لأن هذا الزواج یستلزم سلطة غیر المسلم على الزوجة المسلمة، و بما أن الزوجة تتأثر باعتقادات زوجها، فیؤدی أحیانا ً إلى اجبارها على إعتناق دینه.

و المقالة الحاضرة تقوم بدراسة آراء علماء الامامیة و العامة فی مجال أسباب و أدلة تحریم حالات الزواج المذکورة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الزواج
 • غیر المسلم
 • أهل الکتاب الذمی
 • الکافر الذمی
 • المرتد
 • الصابئی
 • تحریم النکاح