حریم خصوصی در مناسبات و روابط اعضای خانواده

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

دکتری فقه و حقوق خصوصی؛ دانشیار مدرسه عالی شهید مطهری؛ معاون پژوهشی دانشگاه شهید مطهری

چکیده

محدوده‌ای از عقاید، احساسات، رفتارها و ویژگی‌های هر عضو خانواده که برای دیگر اعضا آشکار نباشد یا علی‌رغم آشکار بودن، از افشای آن راضی نباشد و در مقابل ورود و نظارت دیگر اعضا واکنش نشان ‌دهد، حریم خصوصی تلقی می‌گردد؛ مانند حریم خلوت، حریم اطلاعات، حریم جنسی، حریم ارتباطات و حریم شخصیت.
نگارنده در مقاله حاضر، دلایل عقلی، نقلی و فطری را برای اثبات حریم خصوصی در روابط خانوادگی بیان می‌کند و با استناد به آیات، روایات و آرای فقها لزوم رعایت این حریم را بررسی می‌نماید. سپس با اشاره به حمایت‌های نظام حقوقی ایران از حریم خصوصی، ضرورت استخراج الزام‌های قانونی از الزام‌های اخلاقی را پیشنهاد می‌کند و ضمانت اجرای معنوی (چون پاداش دنیوی و اخروی) و ضمانت اجرای مادی (مانند جبران خسارت و حد و تعزیر) را مطرح می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Privacy in Family Member Relationships

نویسنده [English]

 • Seyed Abol Ghassem Naqibi
چکیده [English]

Privacy is defined as the unwillingness to reveal beliefs, feelings, opinions and behavior on the part of family members.
Everyone wants their privacy to be respected and have the right to be alone, to withhold private information, to sexual privacy, privacy of communication and personal privacy.
This article presents logical, instinctive and traditional reasoning in order to prove privacy policy in family links. On the basis of Quranic verses, tradition and jurisprudence, it appears that observance of privacy is necessary. Therefore, with reference to Iranian legal support on privacy, it is necessary to distinguish between legal and verbal obligations and to suggest spiritual and material rewards as well as punishments

کلیدواژه‌ها [English]

 • Privacy
 • Family
 • Ethics
 • divine law
 • Law
 • Punishment

عنوان مقاله [العربیة]

الخصوصیة فی ارتباطات و علاقات اعضاء الاسرة

چکیده [العربیة]

تعنی الخصوصیة إطاراً من العقائد و العواطف و التصرفات و السمات لکل عضو من أعضاء الأسرة، و هذا الإطار یمکن أن یکون خفیاً لسائر الأعضاء أو ظاهراً مرفوض نشره، ویبدی العضو ردة فعل عند تدخل و مراقبة الآخرین له.
مثل خصوصیة الخلوة، و خصوصیة المعلومات، و الخصوصیة الجنسیة، و خصوصیة العلاقات، و الخصوصیة الشخصیة.
و یقوم مؤلف هذه المقالة باثبات الخصوصیة عن طریق تقدیم الأدلة العقلیة، و النقلیة، و الفطریة فی العلاقات الأسریة، و یتناول ضرورة رعایة هذه الخصوصیة مستنداً إلى الآیات و الروایات و آراءَ الفقهاء.
و من ثم یقترح ضرورة استخراج و فصل الالتزامات القانونیة عن الالتزامات الأخلاقیة مشیراً إلى دعم النظام القانونی للخصوصیة فی إیران. کما یطرح ضمان التنفیذ المعنوی (من الأجر الآخروی و الدنیوی)، و ضمان التنفیذ المادی (مثل تعویض الخسائر والحدود و التعزیرات).

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الخصوصیة
 • الأسرة
 • الأخلاق
 • الشرع
 • القانون
 • التعزیر