حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با حق زوج بر تمکین

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

در اسلام، از سویی استقلال مالی و کسب و کار زن پذیرفته شده و از سوی دیگر ریاست زوج بر خانواده و حق تمکین او محدویتی برای زوجه در اشتغال ایجاد کرده است؛ به گونه‌ای که زوجه بدون اذن زوج نمی‌تواند از خانه خارج شود یا به مشاغلی پردازد که با مصالح خانواده یا حیثیت خود و همسرش منافات داشته باشد. این تناقض ظاهری که در قوانین ایران هم دیده می‌شود، مسأله پژوهشی مقاله حاضر است که نویسنده طی آن با استناد به متون اسلامی و نصوص قانونی نشان می‌دهد که در حقیقت، تناقضی میان حق زوجه بر اشتغال و حق زوج بر تمکین وجود ندارد و هر یک از این حقوق ناظر به جنبه‌هایی از زندگی و تأمین‌کننده مصلحت‌هایی بر روابط خانوادگی است و البته راه‌حل‌های شرعی و قانونی هم وجود دارد که نمی‌گذارد زوج از حق خود بر تمکین سوء استفاده کند و حقوق انسانی زوجه را در اشتغال از وی سلب نماید. شرط ضمن عقد نکاح یکی از این راه‌هاست

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relation between the Wife’s Right to Work and Her Obedience to Her Husband

نویسنده [English]

 • F Malekzade
چکیده [English]

Islam has recognized the wife’s right to work and have financial independence, yet on the other hand the husband’s authority upon the family and his right to be obeyed, has restricted the wife’s right to work. According to Iranian law and Islamic principles the wife cannot leave the home without her husband’s permission nor do jobs which are in conflict with the interests of the family. These so called contradictions in Iranian law is the topic of research of the present article wherein the author , based on Islamic jurisprudence and Iranian law, tries to prove that no such contradictions exist between the woman’s right to work and her obligation to obey her husband. In fact each of these rights is related to some aspects of life in order to protect family relations. But certainly there are some laws and Islamic principles which do not allow the husband to abuse his rights and deprive the wife of her legal human right to work. One of the solutions to limit the husband’s rights is the marriage proviso.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rights
 • husband
 • employment
 • obedience
 • marriage proviso

عنوان مقاله [العربیة]

حق الزوجه فی العمل و علاقته بحق الزوج فی التمکین

چکیده [العربیة]

أکد الإسلام علی حقوق المرأة المالیة و حقها فی العمل بینما حصر هذه الحقوق بإعطاء الرجل حق القوامة علی العائلة و حقه فی تمکین الزوجة لهحیث لا یسمح لها بالخروج من دون إذن الزوج و مبادرتها بأعمال تنافی مصلحة العائلة و شأنها أو شأن زوجها. یتناول هذا المقال التناقض الظاهری المذکور و الذی یُلاحَظ أیضاً فی القوانین الإیرانیة حیث یبین الکاتب عدم وجود هذا التناقض بین حق الزوجة فی العمل و حق الزوج فی تمکین مستنداً إلی النصوص الإسلامیة و القانونیة فیتعلق کل من هذه الحقوق بجانب من جوانب الحیاة و یؤکد علی تحکیم العلاقات الأسریة و بالطبع هناک حلول شرعیة و قانونیة تمنع الزوج من سوء إستغلال حقه فی التمکین و سلب حقوق زوجته الإنسانیة فی العمل و یأتی شرط العمل حین عقد الزواج کإحدی هذه الحلول.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الحقوق
 • الزوج
 • الزوجة
 • العمل
 • التمکین
 • شروط عقد الزواج