رویکرد اسناد بین‌المللی به اشتغال والدین و نهاد خانواده

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

دکتری حقوق و روابط بین‌الملل، استادیار و مدیر گروه حقوق دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران

چکیده

 خانواده واحد طبیعی روابط انسانی است که از دیرباز تا کنون از ارزش و اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. در عرصه روابط انسانی، تعریف خانواده، حقوق و تکالیف مربوط به آن، اصول حاکم بر خانواده، اثرگذاری خانواده بر سایر پدیده‌های فردی یا اجتماعی و محورهای متعدد دیگر در طول زمان دچار تحولاتی گردیده و موضوع را در حال حاضر به یکی از مقوله‌های مهم مطالعاتی تبدیل نموده است. نظر به اهمیت موضوع، مقاله حاضر درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش اساسی است که چه رابطه‌ای میان نهاد خانواده و مقوله اشتغال والدین در اسناد بین‌المللی وجود دارد و اسناد بین‌المللی ذی‌ربط در این زمینه چه سیر فنی حقوقی را طی نموده‌اند؟ تحلیل و ارزیابی برخی از مهم‌ترین اسناد حقوقی بین‌المللی که ارتباط مستقیم با موضوع دارند، همچنین تبیین فشرده ابعاد اثرگذاری اسناد بین‌المللی بر سطوح ملی قانونگذاری کشورها در مقوله اشتغال در عین توجه به خانواده و تبیین برخی از مهم‌ترین دغدغه‌ها، آسیب‌ها و دستاوردهای احتمالی این حوزه، از جمله محورهای مهمی هستند کهنویسنده در مقاله حاضر شناسایی و ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Approach of International Instruments to Parent's Employment and Family

نویسنده [English]

 • mahya saffariniia
چکیده [English]

The family is the natural, fundamental unit of human relations and has always been regarded as significant. Over time, changes in human relations have given rise to changes in the definition of the family, the duties and obligations therein, the principles governing it, the influence of the family on individual or social phenomena, as well as in other various issues. Thus, at present, this issue constitutes a major focus in research. In view of the importance of the subject, the present paper seeks to answer the following basic questions: What is the relationship between the institution of family and parent's employment in international documents? What technical, legal changes have taken place in the relevant international documents? The author analyses and evaluates some of the most important international legal documents which are directly associated with the topic, and presents a brief review of the impact of international documents on national legislation of various countries in connection with employment and with a particular focus on family. In addition, it looks at some of the potential harmful outcomes and achievements.

کلیدواژه‌ها [English]

 • family law
 • employment
 • International documents
 • International Labour Organisation
 • international conventions
 • governments’ obligations

عنوان مقاله [العربیة]

عمل الوالدین وکیان الأسرة فی ضوء الوثائق الدولیة

چکیده [العربیة]

تعد الأسرة الوحدة الطبیعیة للعلاقات الانسانیة لإنها تحظى منذ القدم و إلى الان بأهمیة خاصة، و على صعید العلاقات الانسانیة فإن تعریف الأسرة و الحقوق و الواجبات ذات الصلة و المبادىء التی تحکم الأسرة و تأثیر الأسرة على الظواهر الفردیة أو الاجتماعیة و العدید من الموضوعات الأخرى طرأت علیها تغیرات على مر الزمن و حولت القضیة فی الوقت الحاضر إلى أحد الدراسات المهمة. و نظراً إلى أهمیة الموضوع فإن هذا المقال بصدد الرد على هذا التساؤل الرئیسی و هو: ماهی العلاقة بین کیان الأسرة و مقولة عمل المرأة الواردة فی المواثیق الدولیة؟ و ماهی المراحل الفنیة القانونیة التی قطعتها الوثائق الدولیة ذات الصلة فی هذا الخصوص؟ إن تحلیل وتقویم بعض أهم الوثائق الحقوقیة الدولیة التی هی على صلة مباشرة بالموضوع و کذلک یعد التبیین المکثف لأبعاد تأثیر الوثائق الدولیة على الأصعدة الوطنیة للتشریع فی الدول فی مجال العمل و فی ظل الاهتمام بالأسر، و تبیین بعض أهم الهواجس و الأضرار فی هذا المجال من المحاور المهمة التی یعرضه الکاتب فی المقال الموجود.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • حقوق الأسرة
 • العمل
 • المواثیق الدولیة
 • منظمة العمل الدولیة
 • المعاهدة
 • تعهدات الحکومة