بررسی تأثیر اراده در حضانت

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی- گروه حقوق خصوصی

چکیده

بررسی فقهی حقوقی ماهیت حضانت و تأثیر اراده در حضانت از موضوعات بسیار مهم و مورد توجه فقها و حقوق‌دانان از دیرباز تاکنون بوده است. با توجه به نظرات مختلف در خصوص حق یا تکلیف بودن حضانت و اثرگذاری آن بر زندگی خانوادگی، که اساسی‌ترین رکن جامعه می‌باشد، انجام تحقیقات گسترده پیرامون این موضوع بیش از پیش احساس می‌گردد. مقاله حاضر ضمن تشریح دیدگاه‌های فقها و حقوق‌دانان درباره ماهیت حضانت، اشخاص عهده‌دار این امر و موانع اجرای آن و تأثیر اراده در حضانت بر آن است که نشان دهد، آیا حضانت به موجب قرارداد قابل اسقاط و واگذاری می‌باشد یا خیر؟ نویسنده با بررسی استدلال‏های فقهی و حقوقی در این زمینه به این نتیجه رسیده است که به موجب مواد 959، 960، 975 و 10 قانون مدنی سلب حق امکان‌پذیر است، مگر این‌که قانون آن را منع نموده باشد. حضانت از فرزندان هم حق و امتیازی است که قانون به اشخاص داده است. لذا، بر طبق اصول حقوقی و در محدوده قانونی حضانت قابل اسقاط و واگذاری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

To Study the Effect of Voluntary Termination of Child Custody

چکیده [English]

Jurists & theologian have taken the Theological & legal nature of custody & the effect of choice on custody into consideration since the very beginning. Regarding various opinions on the rights & obligation of custody & its impact on family which is the fundamental pillar of society, the above mentioned issue needs further studies and investigation.
The present article while studying the problem of administrating child custody, the rights of custodial parents & the effect of choice on custody, elaborates the jurists &theologian approach on the nature of custody.
Whether the natural parents may attempt to revoke consent & relinquish the child to prospective parents is a question ostensibly predicted on the child’s best interest.
Regarding the theologian & legal reasoning the result of the study was that pursuant to article 10, 925, 960, 959, of civil law, it is possible to withdraw the consent & rights, unless it is legally forbidden. The child custody is the right & privilege that is awarded to a husband & wife. Therefore they can legally relinquish the child to prospective parents.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Jurisprudence
 • Rights
 • custody
 • Child
 • Parents
 • Right
 • Duty

عنوان مقاله [العربیة]

دراسة أثر الارادة فی قضیة الکفالة

چکیده [العربیة]

إن الدراسة الفقهیة القانونیة لماهیة الکفالة و أثر الارادة فیها کانت و ماتزال من القضایا الهامة المعتنی بها لدی الفقهاء و رجال القانون .حیث ادرکوا ضرورة القیام بدراسات واسعة النطاق فی مجال هذه القضیة نظرا لاختلاف الآراء الموجودة فی شأن اعتبار الکفالة حقا أو واجباً و أثر ذلک فی الحیاة العائلیة باعتبارها أهم ارکان المجتمع.
إن هذه المقالة تتناول شرح وجهات نظر الفقهاء و المحامین فی مجال ماهیة الکفالة و تعریف المسؤولین عنها و العقبات الحائلة دون تنفیذها و أثر الارادة فیها، فضلا عن الإجابة عن هذا التساؤل أنه هل یمکن إسقاط الکفالة و تفویضها عن طریق عقد الاتفاق أم لا؟
استنتج کاتب المقال من خلال دراسة البراهین الفقهیة القانونیة الموجودة فی هذا المجال إمکان سلب هذا الحق فی حال عدم منع القانون استنادا لمواد 959و960و975و 10 من مواد القانون المدنی.
و بما أن الکفالة حق و امتیاز أعطاه القانون للأشخاص ،فإنها صالحة للإسقاط و التفویض حسب الأصول القانونیة و فی نطاق الکفالة القانونیة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الفقه
 • القانون
 • الکفالة
 • الطفل
 • الوالدان
 • الحق
 • الواجب